Vzdělávací akce

Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou

Kód: Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR
Kurz je určen pro absolventy SZŠ, VZŠ, VŠ v oboru všeobecná sestra, způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu. Kurz je určen především pro sestry domácí péče, sestry pracující v oblasti následné péčesociální péče apod. Sestry, které pracují na nefrologickém oddělení, mohou činnost vykazovat pouze ambulantně.
 

Cíl kurzu:
Cílem kurzu je příprava nelékařských pracovníků (všeobecných sester) pro úzce vymezené činnosti, ke kterým absolventi kurzu získávají zvláštní odbornou způsobilost včetně vymezení činností pro speciální práci sester domácí péče, následné péče a sociální péče. Zvláštní zřetel je věnován specifickým činnostem sestry, která pečuje o pacienta léčeného asistovanou PD mimo nefrologické oddělení.

 

Vstupní požadavky:

 • ukončení kvalifikačního studia a adaptačního procesu (§ 62, odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.)
 • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • žádost o zařazení do kurzu zaslat na Odbor vzdělávání VFN v Praze

 

Harmonogram:

Teoretická část

 • celkem 20 hodin přednášek
 • posluchárna Interního oddělení Strahov VFN a 1. LF UK v Praze, Šermířská 1921/4, Praha 6

Praktická část

 • celkem 40 hodin
 • na specializovaných pracovištích Interního oddělení Strahov VFN a 1. LF UK v Praze, Šermířská 1921/4, Praha 6

 

Témata kurzu:

 • Příčiny selhání ledvin, fyziologie peritonea jako dialyzační membrány.
 • Přístup pro PD, typy PD katétrů, způsoby zavedení.
 • Pooperační péče, komplikace PD.
 • Manuální a přístrojová PD.
 • Činnost sestry při PD v domácím prostředí pacienta, psychosociální aspekty PD.
 • Hygienicko-epidemiologický režim v souvislosti s PD.
 • Praktické provedení PD, péče o katétry, postup při komplikacích PD.

 

Termíny v 1. pololetí 2019:
Kurz IX: 09. 04. – 13. 04. 2019 

Termíny ve 2. pololetí 2019 
Kurz X: 04. 11. – 08. 11. 2019

 

Místo konání:
Interní oddělení Strahov VFN v Praze

 

Způsob ukončení:
Praktická část kurzu je zakončena pohovorem, celý kurz je zakončen písemným testem. Absolvent získává certifikát s platností pro ČR. V certifikátu budou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu, včetně vymezení činností.

 

Cena:

6 000 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč

 

Odborní garanti:
Teoretická část: MUDr. B. Szonowská, Interní oddělení Strahov
Praktická část: Ludmila Nermutová, Interní oddělení Strahov

 

Kontakt k přihlášení na akci:
Mgr. Eva Widzová, telefon: 22496 4181, e-mail: eva.widzova(zavinac)vfn.cz

 

Přihlášení:   
Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky nebo elektronicky přes portál www.acvz.cz kliknutím na příslušný datum kurzu.

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

Mgr. Eva Widzová
OV VFN v Praze
Bojišti 1 
120 00 Praha 2

nebo elektronicky na: eva.widzova(zavinac)vfn.cz 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!