Vzdělávací akce

Radiologická fyzika v radiodiagnostice

Kód: Radiologická fyzika v radiodiagnostice
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Certifikovaný kurz je určen pouze pro nelékařské zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání radiologického fyzika.

 

Cíl kurzu:
Absolvování tohoto kurzu je jedním z předpokladů přístupu k atestační zkoušce v oboru specializačního vzdělávání Radiologická fyzika a k získání specializované způsobilosti Klinického radiologického fyzika se zvláštní odbornou způsobilostí v radiodiagnostice.

Certifikovaný kurz se sestává z teoretické a praktické části.

V teoretické části získá posluchač základní znalosti v oblastech fyziky a detekce záření, základů rentgenové diagnostiky, počítačového zpracování dat a v problematice radiační ochrany v radiodiagnostice a intervenční radiologii. Tyto znalosti si posluchač v průběhu certifikovaného kurzu dále doplňuje samostudiem s použitím doporučené literatury.

Cílem praktické části je poskytnout posluchači praktické dovednosti v základní dozimetrii, při práci s měřidly ionizujícího záření, při hodnocení vlastností rentgenových zařízení a v radiační ochraně v radiodiagnostice a intervenční radiologii.

 

Rozsah a obsah certifikovaného kurzu:
Certifikovaný kurz Radiologická fyzika v radiodiagnostice připravuje účastníky k výkonu činností podle § 131 vyhlášky č. 55/2011 Sb. v platném znění. Skládá se z   

   
 
 • povinné odborné praxe – probíhá na pracovišti radiodiagnostiky nebo na oddělení radiologické fyziky a radiační ochrany v oblasti radiodiagnostiky
  z toho na akreditovaném pracovišti
24 měsíců
 
   • Radiologická fyzika v radiodiagnostice II,
1 týden
 
   • Radiologická fyzika v radiodiagnostice III.
1 týden
 • povinné doplňkové praxe – započítává se do celkové doby trvání povinné odborné praxe a bude probíhat
 
 
   • na pracovišti nukleární medicíny nebo oddělení radiologické fyziky ve zdravotnickém zařízení s lůžkovou částí pro provádění terapie pomocí radionuklidů a vybaveném SPECT, PET/CT, případně SPECT/CT systémy (doplňkovou stáž je též možné vykonat na pracovišti vybaveném pouze SPECT a PET/CT systémem v délce 4 dní a zvlášť na pracovišti s lůžkovou částí v délce 1 den),
1 týden
 
   • na pracovišti radioterapie/radiační onkologie nebo oddělení radiologické fyziky ve zdravotnickém zařízení vybaveném lineárním urychlovačem, plánovacím systémem pro radioterapii, verifikačním systémem a brachyterapeutickou jednotkou.
1 týden
 • osvojování praktických dovedností na mateřském pracovišti a na akreditovaném pracovišti,
 
 
 • teoretické výuky – je organizována jako povinná stáž na akreditovaném pracovišti Radiologická fyzika v radiodiagnostice I.
1 týden
 
 • absolvování doporučovaných vzdělávacích akcí.
 

Celková délka certifikovaného kurzu je minimálně 24 měsíců.

 

Termín kurzu v roce 2019:
18. 03. – 22. 03. 2019

 

Místo konání:
Oddělení radiační ochrany VFN v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2
Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2

 

Způsob ukončení:
Závěrečnou zkouškou z teoretické i praktické části.

  

Cena kurzu:

 60 000 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 0 Kč

Odborný garant:
Ing. Simona Borovičková, Ph.D.

 

Kontakt k přihlášení na akci:
Mgr. Eva Widzová, telefon: 22496 4181, e-mail: eva.widzova(zavinac)vfn.cz

 

Přihlášení:   
Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky nebo elektronicky přes portál www.acvz.cz

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
Mgr. Eva Widzová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: eva.widzova(zavinac)vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!