Vzdělávací akce

Radiologická fyzika v radiodiagnostice

Kód: Radiologická fyzika v radiodiagnostice
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Kurz je určen:

  • pro nelékařské zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání radiologického fyzika.

 

Absolvování tohoto kurzu je jedním z předpokladů přístupu k atestační zkoušce v oboru specializačního vzdělávání Radiologická fyzika a k získání specializované způsobilosti Klinického radiologického fyzika se zvláštní odbornou způsobilostí v radiodiagnostice.

Certifikovaný kurz se sestává z teoretické a praktické části.

V teoretické části získá posluchač základní znalosti v oblastech fyziky a detekce záření, základů rentgenové diagnostiky, počítačového zpracování dat a v problematice radiační ochrany v radiodiagnostice a intervenční radiologii. Tyto znalosti si posluchač v průběhu certifikovaného kurzu dále doplňuje samostudiem s použitím doporučené literatury.

Cílem praktické části je poskytnout posluchači praktické dovednosti v základní dozimetrii, při práci s měřidly ionizujícího záření, při hodnocení vlastností rentgenových zařízení, v radiační ochraně, v radiodiagnostice a intervenční radiologii.

 

 

Název praxe Délka trvání
Povinná odborná praxe

probíhá na pracovišti radiodiagnostiky nebo na oddělení radiologické fyziky a radiační

ochrany v oblasti radiodiagnostiky

24 měsíců

Radiologická fyzika v radiodiagnostice II,

1 týden

Radiologická fyzika v radiodiagnostice III.

1 týden

Povinná doplňková praxe

započítává se do celkové doby trvání povinné odborné praxe a bude probíhat:

na pracovišti nukleární medicíny nebo oddělení radiologické fyziky ve zdravotnickém zařízení s lůžkovou částí pro provádění terapie pomocí radionuklidů a vybaveném SPECT, PET/CT, případně SPECT/CT systémy (doplňkovou stáž je též možné vykonat na pracovišti vybaveném pouze SPECT a PET/CT systémem v délce 4 dní a zvlášť na pracovišti s lůžkovou částí v délce 1 den),

1 týden

na pracovišti radioterapie/radiační onkologie nebo oddělení radiologické fyziky ve zdravotnickém zařízení vybaveném lineárním urychlovačem, plánovacím systémem pro radioterapii, verifikačním systémem a brachyterapeutickou jednotkou.

1 týden
 Teoretická výuka

je organizována jako povinná stáž na akreditovaném pracovišti Radiologická fyzika v

radiodiagnostice I.

1 týden
 Absolvování doporučených vzdělávacích akcí

Celková délka certifikovaného kurzu je minimálně 24 měsíců.

 

Termín kurzu v roce 2024:

Termíny budou stanoveny podle počtu zájemců.

Místo konání:

Oddělení radiační ochrany VFN v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2
Radiodiagnostická klinika VFN v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky.

  

Cena kurzu:

 60 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 1000 Kč

 

Odborný garant:

Ing. Simona Borovičková, Ph.D.

 

Kontakt pro přihlášení:

Mgr. Petra Hajšmanová, telefon: 22496 9293, e-mail: petra.hajsmanova@vfn.cz

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

Mgr. Petra Hajšmanová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: petra.hajsmanova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!