Vzdělávací akce

Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

Kód: Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii
Popis: Specializační vzdělávání MZ ČR

Uchazeči o zařazení do SV v oboru Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii:

1) vyplní elektronicky Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání,

2) žádost vytiskne a prostřednictvím svého zaměstnavatele odešle na adresu NCO NZO (zaměstnanec VFN odešle žádost s podpisem nadřízeného pracovníka na Odbor vzdělávání).

Po vytištění žádosti nezapomeňte na str. 2 uvést, ve kterém akreditovaném zařízení máte zájem studovat.

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání dětské sestry nebo všeobecné sestry a specializované způsobilosti k výkonu povolání dětské sestry.

Vzdělávací program zahrnuje modul základní (ZM) a moduly odborné (OM), přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání.

 

Rozsah akreditace VFN:

Teoretická i praktická část vzdělávacího programu.

 

Časový rozvrh a cena specializačního vzdělávání:

Intenzivní péče v pediatrii
Modul Název Délka Cena
OM 1 Intenzivní péče v pediatrii

2,5 týdne teorie, 100 hodin

2 týdny praxe, 80 hodin

teorie: 11 250 Kč

praxe: 450 Kč/ den

OM 2 Intenzivní péče v neonatologii

2 týdny teorie, 80 hodin

3 týdny praxe, 120 hodin

teorie: 9 000 Kč

praxe: 450 Kč/ den

OM 3 Anesteziologie u dětí

1 týden teorie, 40 hodin

2 týdny praxe, 80 hodin

teorie: 4 500 Kč

praxe: 450 Kč/ den

Cena teoretické části SV IP v pediatrii a neonatologii činí: 24 750,-Kč
Cena praktické části SV IP v pediatrii a neonatologii činí: 13 500,-Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN: 0 Kč

 

Termín akce 2024:

Termín bude určen podle počtu zájemců.

 

Místo konání:

Teoretická i praktická část specializačního vzdělávání bude probíhat na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu a na neonatologickém oddělení Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze.

 

Předpoklad pro vykonání atestační zkoušky:

  • absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe v akreditovaném zařízení potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu potvrzené přiděleným školitelem,
  • výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období posledních 6 ti let v rozsahu alespoň ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu alespoň pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce.

 

Odborní garanti studia:

MUDr. Václav Vobruba
Mgr. Martina Bašková (Klinika dětského a dorostového lékařství)
prof. MUDr. Richard Plavka, DrSc.
Bc. Michaela Kolářová (Gynekologicko-porodnická klinika, neonatologické oddělení)

 

Kontakt k přihlášení na akci:

PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz
Mgr. Martina Bašková, telefon: 22496 7781, e-mail: martina.baskova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!