Vzdělávací akce

Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii

Kód: Intenzivní péče v pediatrii
Popis: Specializační vzdělávání MZ ČR

Uchazeči o zařazení do SV v oboru Intenzivní péče v pediatrii:

1) vyplní elektronicky žádost,

2) elektronicky odešlou na NZO NCO v Brně,

3) žádost vytisknou a prostřednictvím svého zaměstnavatele (zaměstnanec VFN odešle na odbor vzdělávání VFN) odešlou potvrzenou žádost na NZO NCO v Brně.

 Pokud preferujete studium ve VFN v Praze, je nutné v žádosti uvádět.

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Dětská sestra pro intenzivní péči osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání dětské sestry nebo všeobecné sestry dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“) a specializované způsobilosti k výkonu povolání dětské sestry.

Vzdělávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným počtem kreditů, přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání.

 

Rozdělení vzdělávacího programu:

  • Základní modul
  • Odborný modul

 

Harmonogram:

1. Základní modul    – Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče – 1 týden teorie
2. Odborný modul 1  – Intenzivní péče v pediatrii – 2 týdny teorie, 3 týdny praxe
3. Odborný modul 2  – Intenzivní péče v neonatologii – 2 týdny teorie, 3 týdny praxe
4. Odborný modul 3  – Diagnostické, terapeutické a ošetřovatelské výkony v anesteziologii a intenzivní medicíně u dětí – 1 týden teorie, 1 týden praxe v akreditovaném zařízení

   

Termíny modulů v 1. pololetí 2018:

10. 09. – 14. 09. 2018  –  ZM  

 

Místo konání:
Teoretická i praktická část specializačního vzdělávání bude probíhat na KDDL a na neonatologickém oddělení gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze.

 

Způsob ukončení:
Ukončení specializačního studia je podmíněno absolvováním teoretické a praktické výuky, vč. splnění požadované odborné praxe v akreditovaném zařízení obsažené ve studijním průkazu a výkony potvrzené přiděleným školitelem a získáním příslušného počtu kreditů.

 

Cena specializačního vzdělávání:

Teoretická část: 21 000 Kč

Praktická část absolvovaná ve VFN: 14 000 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 0 Kč

 

Odborní garanti studia:
MUDr. Václav Vobruba
Mgr. Martina Bašková (Klinika dětského a dorostového lékařství)
prof. MUDr. Richard Plavka, DrSc.
Bc. Michaela Kolářová (Gynekologicko-porodnická klinika, neonatologické oddělení)

 

Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz
Mgr. Martina Bašková, telefon: 22496 7781, e-mail: martina.baskova(zavinac)vfn.cz

 

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
PhDr. Jana Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!