• Vzdělávací akce
  • Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Vzdělávací akce

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Kód: Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Popis: Specializační vzdělávání MZ ČR

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro péči v psychiatrii osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb).

Vzdělávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným počtem kreditů, přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání.

Část specializačního vzdělávání lze absolvovat distanční formou studia, např. metodou e-learningu.

 

Časový rozvrh vzdělávacího programu:

  • Základní modul (ZM) – 1 týden teorie
  • Odborný modul 1 (OM1) – 3 týdny teorie, 5 týdnů praxe, z toho 1 týden praxe na akreditovaném pracovišti
  • Odborný modul 2 (OM2) – 1 týden teorie, 1 týden praxe
  • Odborný modul 3 (OM3) – 1 týden teorie, 2 týdny praxe, z toho 1 týden praxe na  akreditovaném pracovišti

 

Termíny modulů v 1. pololetí 2019:

21. 01. – 25. 01. 2019  OM 1  – II. část 
18. 03. – 22. 03. 2019  OM 1  – III. část
03. 06. – 07. 06. 2019  OM 2  –  

Termíny modulů ve 2. pololetí 2019:

10. 09. – 14. 09. 2018  OM 2    
10. 09. – 14. 09. 2018  ZM    
12. 11. – 16. 11. 2018  OM 3    

 

Termíny atestačních zkoušek v roce 2019:

I. čtvrtletí

 04. 02. – 06. 02. 2019

  

Místo konání:
Teoretická část i praktická část probíhá v prostorách Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, na Odboru vzdělávání VFN v Praze probíhá teoretická část výuky vybraných modulů

 

Ukončení studia:
Absolvent/ka specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii bude připraven/a provádět, zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Je oprávněn/a na základě vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou zabezpečovat ošetřovatelskou péči v psychiatrii v rozsahu své specializované způsobilosti stanovené činnostmi, ke kterým je připraven/a na základě tohoto vzdělávacího programu a platné legislativy.

Předpoklad pro vykonání atestační zkoušky:

  •  absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe v akreditovaném zařízení potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu potvrzené přiděleným školitelem,
  • výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období 6ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce, 

 

Cena celého kurzu: 37 000 Kč

Teoretická část: 21 000 Kč

Praktická část absolvovaná ve VFN: 16 000 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 0 Kč

Odborní garanti studia:
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Bc. Zuzana Fišarová, vrchní sestra psychiatrické kliniky

 

Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz 

 

Formuláře ke stažení: zde.

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
PhDr. Jana Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!