17. 4. 2023

Rehabilitace v kontextu vývoje medicíny

Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK pořádá 20. dubna 2023 mezinárodní konferenci.

Mezinárodní konference pořádaná na počet prof. MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc. a prof. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D. (13. Pfeifferovy dny) se koná ve velké posluchárně v budově Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK, Albertov 7, Praha 2. Záštitu nad akcí převzali ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, a děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Přednášky, které se věnují například muzikoterapii v rehabilitaci, vývoji a budoucnosti spojení adiktologie a rehabilitace, virtuální realitě v rehabilitaci kognitivních funkcí či zkušenostem fyzioterapeutů ze zahraničních misí MEDEVAC, se ujali přední čeští i zahraniční odborníci. Odborným garantem vzdělávací akce je přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA.

Prezence účastníků se uskuteční od 8 hodin.

Program:

8.00–9.00

PREZENCE – 1. patro

 

9.00–9.15

 

ZAHÁJENÍ

 

9.15–10.00

Prof. Levent Özçakar, MD, Hacettepe

University Medical School, Ankara, Turecko

Ultrasound eXamination: the X factor in Physical and Rehabilitation Medicine

 

10.00–10.45

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové, FN Hradec Králové

Mikrobi a člověk, proti nebo raději spolu?

10.45–11.20

Přestávka

 

 

11.20–11.40

Prof. Dr. Dr. Dr. Wolfgang Mastnak, Ph.D.,

Univerzita Mnichov

Muzikoterapie v rehabilitaci

11.40–12.00

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK

Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Klinika adiktologie 1. LF UK

Adiktologie a rehabilitace:

historie, vývoj, budoucnost

12.00–12.20

Mgr. Zdeněk Čech

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN  Motol, Praha

Neurofyziologický význam fasciálních dysfunkcí

 

12.20–12.35     

Prim. MUDr. Martina Kövári, MHA

Primářka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha

Pánevní dno v kontextu rehabilitace

12.35 – 12.45

Diskuse

 

12.45 – 13.45

OBĚD

 

13.45–14.05

Doc. PhDr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Vedoucí katedry psychologie FF UK

Neurologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

Kognitivní rehabilitace u neurodegenerativních onemocnění

14.05–14. 25

Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.

Vedoucí výzkumného centra NUDZ

Virtuální realita v rehabilitaci kognitivních funkcí

14.25–14.40

MUDr. Jana Zárubová

Neurolog MEDICON a.s.

Místopředsedkyně EpiStopu

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Epilepsie a rehabilitace

14.40–14.55    

MUDr. Miroslav Zvolský

Vedoucí odboru Národního centra elektronizace zdravotnictví, ÚZIS

Podpora a nástroje pro využití MKF v elektronické zdravotní dokumentaci

14.55–15.10

MUDr. Šimon Kozák

Lékař centra léčby bolesti KAR FNKV

Neurostimulací facilitovaná neurorehabilitace dolních končetin u pacienta s míšním poraněním

15.10–15.25

Mgr. Petra Nováková

Vedoucí fyzioterapeutka KRL

  1. LF UK a VFN v Praze

Zkušenosti fyzioterapeuta ze zahraničních misí MEDEVAC

15.25–15.40

Bc. et Bc. Zuzana Rodová, MSc.

Ergoterapeutka KRL 1. LF UK a VFN v Praze

Zahraniční aktivity ergoterapeutů

15.40–16.00   

Diskuse, závěr

 

Vzdělávací akce je akreditována dle stavovského předpisu ČLK č. 16

Odborným garantem akce je doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!