Odbor podpory řízení

Charakteristika pracoviště

Odbor podpory řízení je přímo podřízený řediteli VFN, čímž je garantována jeho funkční nezávislost a organizační oddělení od řídících výkonných struktur VFN.

Odbor podpory řízení:

 • poskytuje přímou podporu a analytické činnosti pro efektivní řízení a strategická rozhodnutí vedení VFN;
 • vyhodnocuje efektivnost, účelnost a hospodárnost využití dostupných materiálních, technologických, finančních a lidských zdrojů;
 • ve spolupráci s odbornými útvary definuje požadavky na tvorbu a úpravy interních norem VFN pro účely řízení;
 • plní ve VFN funkci útvaru interního auditu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;
 • předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti VFN, optimalizaci procesů a zdokonalení vnitřního kontrolního systému VFN;
 • je garantem centrální evidence vnitřních kontrol ve vazbě na roční plán vnitřní kontrolní činnosti ve VFN;
 • je garantem centrální evidence kontrol VFN ze strany externích kontrolních orgánů;
 • má odpovědnost za přijímání, evidenci a vyřizování stížností proti postupu VFN při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami ve smyslu §93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;
 • je garantem centrálního registru korupčního jednání a interního protikorupčního programu VFN;
 • přijímá a prověřuje oznámení podaná VFN podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (whistleblowing).

Kontaktní údaje

 • adresa Ke Karlovu 460/11, 128 08 Praha 2 (Herzův dům, 1. patro)
 • telefon +420 224 965 115
Ing. Šárka Nováková, MBA
Vedoucí Odboru podpory řízení
+420 224 965 472
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!