Útvar bezpečnosti a krizové připravenosti

Charakteristika pracoviště

Útvar bezpečnosti a krizové připravenosti je tvořen:

Útvarem krizové připravenosti

Tento útvar zabezpečuje plnění úkolů, plynoucích organizaci ze zákona v případě ohrožení státu nebo v důsledku vzniklé katastrofy, úkolů související s ochranou objektů, zaměstnanců a pacientů VFN a plní úkoly ochrany utajovaných skutečností ve smyslu zákonných ustanovení, směrnic, předpisů a pokynů MZ ČR.

Útvarem BOZP a PO

Činnostmi útvaru BOZP a PO je zajišťování a zdokonalování systému řízení bezpečnosti práce a požární ochrany ve VFN. Útvar dále zajišťuje činnosti vyplývající z legislativy, spolupracuje se státními orgány, zpracovává a vede povinnou dokumentaci.

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, budova A4
+420 224 962 741
Miloš Valášek
Vedoucí Útvaru bezpečnosti a krizové připravenosti
+420 224 962 741
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!