Evropské granty

Kvalita ve VFN

Kód: CZ.04.3.07/4.1.02.3/4043
Stav: Ukončené

Kvalita ve VFN

Registrační číslo: CZ.04.3.07/4.1.02.3/4043
Výše veřejné podpory: 6 647 179 Kč
Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 01. 09. 2006 – 31. 08. 2008
Kód dimenze: NDP – 003-124-97
Středisko: 124-97

Stručný obsah projektu:

Projekt je přímo zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prostřednictvím zavádění systému jakosti a vzděláváním zaměstnanců.

Základním důvodem tohoto kroku je rozhodnutí vrcholového vedení VFN o tvorbě systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000. Tento systém má mimo jiné za cíl vytvořit nástroj pro neustálé zvyšování kvality služeb a jejich trvalé zlepšování. Zavádění systému jakosti, klade velké nároky na kvalifikovaný a uvědomělý potenciál lidských zdrojů. Na podporu dosažení tohoto cíle chceme zavést ucelený systém interního vzdělávání všech nezdravotnických zaměstnanců. Současně svými aktivitami projekt přispěje k řešení problematiky adaptability dělnických a nižších technických kategorií zaměstnanců na nové ekonomické podmínky.

Prostřednictvím školení, cílenou motivací a za pomoci účinného systému vzdělávání budeme vytvářet podmínky pro aktivní zapojení zaměstnanců do procesů změn v organizaci s cílem zvýšit jejich kvalifikaci a vyškolit je tak, aby vzrostla jejich schopnost aktivního podílu na zavádění systému jakosti ve VFN. U zaměstnanců chceme dosáhnout chápání politiky jakosti především ve smyslu kvality života celé organizace.

Vytvoření a zavedení systému vnitřního vzdělávání odborného i obecného bude jedním z nástrojů procesu trvalého zlepšování jakosti služeb. Zaměstnanci zařazení do systému interního vzdělávání budou moderními školícími a tréninkovými metodami vedeni k pozitivnímu přijímání nového ekonomického prostředí, k aktivnímu zavádění inovativních technologií, osvojí si nové metody práce a řízení, seznámí se s účinky metod pozitivní motivace spolupracovníků. Naučí se využívat moderní komunikační a informační technologie v rámci potřeb své profese a pracovního zařazení.

Projekt je řízen realizačním týmem VFN. Profesní sestava členů týmu zajišťuje svým pracovním zařazením ve spolupracujících odděleních průběžnou efektivní kontrolu a dohled nad realizací všech činností projektu včetně cíleného naplňování klíčových aktivit.

Etapy jsou projektovým týmem průběžně vyhodnocovány a dle potřeby modifikovány. Ve finálních aktivitách bude proveden výzkum přínosu pro cílovou skupinu, výzkum spokojenosti cílové skupiny a vyhodnocen přínos projektu pro zvyšování jakosti služeb.

Projekt byl zařazen do režimu podpory „De minimis“, což nás zavazuje v průběhu realizace projektu podpořit další subjekty.

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR“.


Harmonogram projektu:

Etapa Název Počet osob Realizace
I. etapa Základní proškolení 221 01. 10. 2006 – 28. 02. 2007
II. etapa Školení interních lektorů – školitelů 25 30. 03. 2007 – 16. 06. 2007
  Management kvality – auditor 26 07. 09. 2007 – 08. 12. 2007
III. etapa Vzdělávací akademie    
  Komunikace 307 25. 09. 2007 – 06. 12. 2007
  Manažerské dovednosti 288 18. 02. 2008 – 26. 06. 2008
  Odborné kurzy 93 01. 03. 2008 – 30. 06. 2008

A) Základní proškolení
I. etapy projektu se zúčastnilo a bylo proškoleno 221 pracovníků (z různých pracovišť, úseků a oddělení VFN – zdravotníci i nezdravotníci), kteří prošli základním proškolením. Tématické zaměření interaktivních seminářů bylo:  kvalita a firemní strategie, základy komunikace, týmová práce, vedení lidí.
Pro výuku byla zřízena a rekonstruována učebna v areálu projektu ZAHRADA. Výstupy seminářů byly využity pro metodickou přípravu programu VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE.

B1) Školení školitelů-lektorů
Ve II. etapě byl proškolen a certifikován tým 25 interních lektorů z řad zaměstnanců VFN.

B2)Management kvality – školení interních auditorů
Ve II. etapě byl proškolen a certifikován tým 26 manažerů kvality – auditorů pro potřeby VFN z různých úseků

C) Školení na všech pracovištích – Vzdělávací akademie
Vzdělávací a rozvojové kurzy (3 moduly):

  • Komunikace – 11 typů kurzů, realizace od 25. 9. do 6. 12. 2007
  • Manažerské dovednosti – 13 typů kurzů, realizace od 18. 2. do 26. 6. 2008
  • Odborné znalosti – vybraná specifická témata např. metrologie, právo, informační technologie aj. Termíny jsou vypisovány dle potřeb a požadavků jednotlivých úseků.

Kurzy na pracovištích jednotlivých úseků – učení se na reálných kauzách, spojení teorie s praxí, trénink dovedností na známých situacích.
Informační a diskusní fóra managementu – problematika z oblastí práva, ekonomiky, kvality, informatiky, aktuální informace o dění ve VFN. Programy tohoto typu poskytují pracovníkům informace o specifickým oblastech činnosti VFN.


Průběžná zpráva o projektu:

V rámci pilotního projektu kvalita, který byl zahájen 1. 9. 2006 a bude končit k 31. 8. 2008, byly ukončeny všechny III. etapy: I. etapa – základní proškolení, II. etapa – příprava interních školitelů a auditorů a III. etapa – Vzdělávací akademie. Každá etapa byla průběžně sledována a vyhodnocována. Vytyčené cíle byly v rámci jednotlivých etap splněny.

Pro program Vzdělávací akademie (systém interního vzdělávání dle potřeb jednotlivých útvarů VFN) jsme získali akreditaci MŠMT.

Projekt je pravidelně monitorován a následně orgány poskytovatele podpory vyhodnocován. Všechny předané monitorovací zprávy byly schváleny.

Projekt plní vytyčené cíle, dodržuje plánovaný harmonogram a daří se překračovat plánovaný počet podpořených osob.

V současné době je rozpracován návrh projektu pro podporu z fondů EU v prioritní ose 1 Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Otevřené kurzy Komunikace a manažerské vzdělávání s možností získat certifikát inspirovaly zaměstnance k účasti na kurzech a zájmu absolvovat program celý včetně certifikátu.

Systém vzdělávání na pracovištích: byly realizovány kurzy pro různá pracoviště VFN a programy byly připravovány dle časových možností pracovišť. Kurzy byly vedeny našimi interními vyškolenými lektory.

Dále se uskutečnily Diskusní fóra managementu – setkání vedoucích pracovníků VFN s pracovníky se zájmem o aktuální informace z oblasti strategie VFN, ekonomiky, personálních záležitostí, práva, IT.

Byl vytvořen a stabilizován tým pro řízení projektu a také byl vytvořen tým interních lektorů, kteří realizovali plánované klíčové aktivity. Všechny kurzy byly v rámci hodnotících dotazníků posouzeny účastníky kurů a to z hlediska kvality lektorského výkladu, studijních materiálů a přínosů pro vlastní práci.


Závěrečná konference:

Pozvánka
Datum konání: 28. srpna 2008
Čas: 13.00 – 16.00 hod.
Místo: Charvátův sál III. interní kliniky VFN a 1. LF UK
(Charvátův sál se nachází v horní části bývalé kaple sv. Františka
Xaverského, U nemocnice 1, Praha 2, vchod III. interní klinika, 1. patro)   
Program
1. Představení projektu Ing. Jan Pátek
2. Prezentace výstupů a výsledků projektu PhDr. Libuše Hájková
I. etapa – Základní proškolení PhDr. Libuše Hájková
II. etapa – Kurzy na VŠE Bc. Petra Pekařová, Ing. Pavla Hrubá
III. etapa – Akademie  
Rekvalifikační kurz – Management ve zdravotnictví PhDr. Libuše Hájková
Kurzy na pracovišti IT Ing. Jiří Haase, MBA
Kurzy na pracovišti OVAK Iva Schafferová, Ing. Josef Zimák
Kurzy na pracovišti PÚ, TÚ Ing. Ernest Ištvánfy, Josef Rajdl
Kurzy podpory De minimis Mgr. Hana Lagová
Kurzy kvality Ing. Eva Pincová
Kurzy autodopravy Antonín Hamáček
3. Administrace a monitorování projektu Ing. Naďa Holmanová
4. Vyhodnocení přínosů projektu pro VFN MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA
5. Vystoupení hostů Ing. Světlana Navarová, MPSV
6. Pokračování projektu Mgr. Eva Hotmarová
7. Závěr Ing. Jan Pátek

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Jan Pátek
manažer projektu

Informace:
e-mail Akademie@vfn.cz
Ing. Eva Škorňová, tel.: 22496 2034

Přihlášky zasílejte do 25. srpna 2008 na adresuAkademie@vfn.cz.

Informace o projektu:
www.vfn.cz (informace o VFN – Granty ve VFN – Kvalita ve VFN)

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!