Evropské granty

VFN Praha – Obnova a rozvoj přístrojové techniky pro urgentní a intenzivní péči

Kód: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016299
Stav: Ukončené

Název projektu: VFN Praha – Obnova a rozvoj přístrojové techniky pro urgentní a intenzivní péči

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2021
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2023
Rozpočet: 499 725 000 Kč
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

V souvislosti s celosvětovou pandemií Covid-19 zahájila VFN v Praze v dubnu 2021 realizaci projektu „VFN Praha – Obnova a rozvoj přístrojové techniky pro urgentní a intenzivní péči“, registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016299. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl podpořen v rámci 98. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 REACT-EU, investiční priority „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“.

Mezi hlavní cíle projektu patří rozvoj a modernizace pracovišť VFN v návaznosti na standardizovanou síť urgentního příjmu. Cílem projektu je zajištění a zlepšení dostupnosti, kvality a efektivity zdravotní péče o nemocné v kritických stavech vyžadujících urgentní a intenzivní péči.

Obnova přístrojové techniky umožní rozšíření spektra ošetřených pacientů ve vyšší kvalitě i kvantitě, posílí stávající unikátní programy urgentní a intenzívní péče a zefektivní péči bez zásadních dodatečných požadavků na lůžkový a personální fond.

Pořizované přístrojové vybavení bude splňovat veškeré nároky související s poskytováním urgentní a návazné intenzivní péče a funkčně bude přesahovat i do dalších navazujících oborů tak, aby VFN mohla i nadále poskytovat komplexní zdravotnickou péči na nejvyšší úrovni.

Dalším cílem projektu je prostřednictvím nově pořízeného přístrojového vybavení implementovat tzv. best practice do klinické praxe a výrazně zlepšit úroveň zdravotní péče poskytované pacientům.

Projekt zahrnuje následující pracoviště VFN: Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Operační sály, Centrální sterilizace, JIP, ARO, Radiodiagnostickou kliniku, Ústav nukleární medicíny, I. a II. chirurgickou kliniku, Neurologickou kliniku, I., II. III. a IV. interní kliniku, I. kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí, Gynekologicko-porodnickou kliniku a Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu. Náplní projektu je obměna a rozšíření spektra přístrojového vybavení těchto pracovišť.

Rozpočet projektu je celkem 499 725 000 Kč, tato částka bude ze 100 % financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt VFN Praha – Obnova a rozvoj přístrojové techniky pro urgentní péči
je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!