Geriatrická klinika

Charakteristika pracoviště

Geriatrická klinika je jednou z nejmladších klinik VFN a 1. LF UK. Byla ustanovena k 1. říjnu 2000. V současné době poskytuje klinika akutní lůžkovou geriatrickou péči pro široké spektrum chorob vyššího věku s důrazem na geriatrické pacienty (starší 65 let). Průměrný věk hospitalizovaných pacientů je však více než 83 let a kromě akutního zdravotního problému řešíme situaci komplexně včetně péče rehabilitační. Také ve spolupráci s pacientem a jeho blízkými navrhujeme řešení sociální situace.

Od 1. ledna 2015 klinika disponuje lůžky včasné rehabilitace iktového centra, která jsou určena pacientům bez ohledu na věk primárně po prodělané cévní mozkové příhodě. Pracuje zde multidisciplinární tým terapeutů (lékař, psycholog, logoped, fyzioterapeuti, ergoterapeut, sociální pracovnice, zdravotní sestry). Terapie je cílena na problémy pohybové, psychické (kognitivní i emoční), problémy řeči i polykání. Zaměřujeme se na zlepšení soběstačnosti pacientů a jejich návrat do domácího prostředí a běžných aktivit. Pracujeme zejména s pacienty časně po mozkové příhodě nebo jiném postižení mozku a délka pobytu je průměrně 3-6 týdnů. Spolupracujeme s Klinikou rehabilitačního lékařství VFN, kde je možné v indikovaných případech pokračovat v ambulantní rehabilitaci či v docházení do denního stacionáře.

Na geriatrické klinice máme dále 54 lůžek akutních geriatrických (celkem 3 oddělení) a 20 lůžek již výše zmiňované včasné rehabilitace (1 stanice). Disponujeme tedy pouze lůžky akutní péče, tj. neposkytujeme dlouhodobou ošetřovatelskou péči.

Častými diagnózami jsou srdečně cévní onemocnění, cukrovka a její komplikace, infekční onemocnění, akutní zdravotní problémy u pacientů s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence, doléčení a časná rehabilitace po ortopedických a chirurgických výkonech, časná rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě. Úzce spolupracujeme s řadou klinik VFN, především interními, chirurgickou a neurologickou klinikou a dalšími pracovišti. Také pro terén a komunitní péči nabízíme diagnostické pobyty na lůžku u pacientů, u kterých zdravotní stav neumožňuje ambulantní vyšetření. Ambulantní část slouží především jako příjmová ambulance, zaměřujeme se však i na diagnostiku poruch paměti, hojení chronických ran a screening geriatrických zdravotních rizik.

Kontaktní údaje

  • adresa Londýnská 15, 120 00 Praha 2
  • telefon +420 225 374 111 (vedení kliniky)
  • fax +420 222 514 294
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Přednosta
telefon+420 225 374 116
MUDr. Tomáš Richter, Ph.D.
Primář
telefon+420 225 374 137
Bc. Dana Květoňová
Vrchní sestra
telefon+420 225 374 170
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!