ECMO centrum

Indikace k ECMO

Indikace respirační a obecně intenzivistické:
 • Pacienti s respiračním selháním, u kterých nelze zajistit dostatečnou oxygenaci jiným způsobem (např. těžký syndrom akutní dechové tísně, především netraumatického původu, chřipková pneumonitida, apod).
 • Hypoxické respirační selhání s PaO2/FiO2 <150, Murray LIS 2-3 je situce vhodná ke konzultaci s ECMO centrem.
 • Indikace k implantaci ECMO je hypoxické respirační selhání s PaO2/FiO2 <80, Murray 3-4.
 • Dále je indikací retence CO2 s PaCO2 > 80 mmHg, air-leak (barotrauma), ztráta/blokáda airway apod.
 • Pacienti v těžkém klinickém stavu z jiných důvodů, vyžadující přechodnou cirkulační podporu (např. akutní plicní embolie, akcidentální hypotermie, periporodní kardiomyopatie, apod.).
Kardiologické indikace:

Elektivní:

 • Pacienti před rizikovou koronární či strukturální intervencí (z povahy intervence či komorbidit).
 • Pacienti před ablací maligní arytmie, kteří jsou touto arytmií hemodynamicky kompromitováni.

Akutní:

 • Hemodynamické zhroucení/srdeční zástava během koronární či strukturální intervence.
 • Kardiogenní šok po akutním infarktu myokardu s rozvíjející se multiorgánovou dysfunkcí refrakterní při běžné farmakologické podpoře.
 • Těžká hemodynamická nestabilita u dalších poruch s předpokladem reverzibility stavu, např. u akutních myokarditid, dekompenzace chronického srdečního selhání, či u rezistentních, hemodynamicky závažných arytmií.
 • Náhlá srdeční zástava rezistentní na konvenční kardiopulmonální resuscitaci. To platí jen u pacientů, u nichž došlo k zástavě za plné monitorace nebo před svědky a lze doložit kvalitně prováděnou nepřímou srdeční masáž s minimální dobou nedostatečné perfúze. Zároveň bude těmto nemocným poskytnuta metoda řízené kontroly teploty. V případě mimo nemocniční zástavy oběhu se indikace řídí specifickým protokolem.
 • Těžká hemodynamická nestabilita u intoxikace kardiotoxickým agens.
Kardiochirurgické indikace:
 • Postkardiotomický kardiogenní šok, ke kterému dojde buď v průběhu operace (nemožnost odpojení od mimotělního oběhu i přes maximální farmakologickou podporu a/nebo IABK podporu) anebo se rozvine na pooperačním oddělení.
 • U pacientů s těžkou srdeční dysfunkcí (např. při dilatační kardiomyopatii), u nichž je indikována operace (např. rekonstrukce mitrální chlopně) na překlenutí perioperačního období.
Pediatrické a neonatologické indikace:
 • Závažně probíhající novorozenecké pneumopatie, perzistující plicní hypertenze novorozence, některé vrozené vývojové vady (např. brániční kýla, vrozené srdeční vady, apod.).
 • Závažné respirační selhání v dětském věku (např. virové infekce, aj.).
 • Závažné oběhové selhání, nezvládnutelné konvenčním způsobem (např. fulminantně probíhající myokarditidy, septický šok, apod.).
Kontraindikace ECMO:
 1. Absolutními jsou intrakraniální krvácení, iktus nebo hypoxická zástava oběhu. Dále předchozí známé nevratné poškození plicního parenchymu chronickou chorobou sekundární infekcí (např. Covid-19).
 2. Relativní kontraindikací jsou věk nad 65 let, obezita s BMI nad 40, IPPV nad 7 dní, pokročilé onemocnění jater, trauma doprovázené závažným krvácením, hemorhagická diatéza s trombocytopenií. Stupeň imunokompromisu je vyhodnocován zkušeným intenzivistou individuálně.
 3. Kontraindikací VV-ECMO mohou být indikace k VA-ECMO (levostranné, pravostranné či kongestivní srdeční selhání, myokarditida, kardiogenní šok, těžká plicní hypertenze).
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!