Foniatrická klinika

Informace pro pacienty

Foniatrická klinika zahrnuje v programu léčebné a terapeutické péče:

Děti: Péče o děti s poruchami řeči na bázi neurovývojových poruch: s opožděným vývojem řeči (vývojové poruchy řeči – dysfázie, řečová dyspraxie, dysartrie), s poruchami plynulosti řeči (koktavostí, breptavostí). Dále děti s rozštěpovými vadami, screening poruch sluchu a řeči u rizikových nedonošených dětí, sluchová protetika (sluchadla).

Forma péče: rehabilitační 4týdenní pobyty dětí na lůžkovém oddělení nebo v denním stacionáři, ambulantní péče je zabezpečena ORL lékaři, foniatry a klinickými logopedy. Na lůžkovém oddělení jsou možné podle věku pobyty samotných dětí nebo dítěte v doprovodu matky.

Dospělí: péče o pacienty s dysfoniemi, po operacích hrtanu, péče o hlasové profesionály (studenty uměleckých škol, herce, zpěváky..), péče o pacienty s CI (kochleárními implantáty), se sluchovými vadami (výběr sluchadel). Dále péče o dospělé pacienty se získanými neurogenně podmíněnými poruchami komunikace – afázií, dysartrií, řečovou dyspraxií a kognitivně-komunikačními deficity. Další indikací k péči jsou také poruchy plynulosti mluvního projevu – koktavost či breptavost (balbucies, tumultus sermonis).

Klinika zahrnuje do komplexního programu léčebné péče také skupinové terapeutické aktivity, v programech pro děti i formou terapeutických skupin dospělých pacientů s poruchami řečové komunikace.

Poskytujeme služby pacientům z celé České republiky, doporučení z jiného pracoviště není nutné.

Z důvodu náhlého úmrtí Dr. Ing. Vokřála probíhá technická péče a nastavování řečových procesorů kochleárních implantátů v tomto období na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK ve FN v Motole, kde péči zajišťují Ing. Okluský a Ing. Bauer.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!