Evropské granty

Edukačně terapeutické centrum VFN v Praze

Kód: ZD-ZDOVA1-017
Stav: Ukončené

Edukačně terapeutické centrum VFN v Praze

Datum zahájení realizace projektu: 1. 5. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2024
Rozpočet projektu: 14 530 385 Kč
Garant projektu (pracoviště): Psychiatrická klinika
Registrační číslo projektu: ZD-ZDOVA1-017

Stručný obsah projektu:

Projekt Centra dorostové a vývojové psychiatrie na Psychiatrické klinice VFN v Praze jsme zaměřili na podporu multidisciplinární péče u duševně nemocných dětí a dospívajících rozšířením programu denního stacionáře, zkvalitněním ambulantní péče a vzděláváním multidisciplinárního týmu i rodičů a dalších pečujících osob.

Centrum nyní poskytuje především denní terapeutický program v rámci Denního stacionáře, který je ojedinělým zařízením pro diagnostiku a léčbu psychických poruch dospívajících. Ambulantní část Centra zajišťuje propuštěným pacientům ambulantní psychiatrickou a terapeutickou péči. V současnosti má Centrum omezené prostory, které nelze plnohodnotně využívat, místnosti mají více účelů a nejsou vybaveny. Program v zahradách kliniky je omezen, protože jsou využívány dalšími skupinami dospělých pacientů. Prostory nejsou bezpečně zajištěny ani vybaveny a aktivity vyžadují vyšší počet terapeutů. Postrádaná jsou místa pro terapii, relaxaci a pohybové aktivity v přírodním prostředí. Sportovně terapeutická relaxační zahrada a venkovní učebna umožní realizovat program v maximálním rozsahu, s ohledem na potřebu soukromí a motivaci.

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované péče. Přizpůsobíme programy individuální potřebám dospívajících s obtížemi v oblasti duševního zdraví. Odbornost, profesionalita a schopnost vcítění, je klíčem k navození důvěry a spolupráce mezi pacientem, jeho rodičem a zdravotníkem. V rozšířeném týmu zdravotníků se zaměříme multidisciplinární přístup a vzdělávání formou podpory a tréninků. Pro 8 diagnostických okruhů vytvoříme edukační příručky a informační letáky pro rodiče a pečovatele o děti a dospívající. Zorganizujeme interaktivní semináře navazující na edici edukačních brožur pro zdravotníky a nezdravotníky, kteří se podílí na péči o děti a adolescenty. Uspořádáme konferenci pro odbornou veřejnost. Aktualizujeme a doplníme Doporučené postupy psychiatrické péče u dětí a dospívajících.

Tiskové zprávy:

Výstupy projektu:

Další materiály:

Projekt není realizován v partnerství se subjektem z donorského státu.
Oficiální stránka Fondů EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Zprostředkovatel programu a Národní kontaktní místo (MF ČR): https://www.eeagrants.cz/
Informace o programu Zdraví: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zdravi
Kontaktní údaje konečného příjemce: https://www.vfn.cz/
https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/psychiatricka-klinika/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!