I. interní klinika – klinika hematologie

Charakteristika pracoviště

I. interní klinika – klinika hematologie VFN poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu vnitřního lékařství a vysoce specializovanou péči v oborech hematologie a hematoonkologie jako jedno z 8 hlavních hematologických center v České republice. Celkem disponuje 3 lůžkovými odděleními s 25 standardními lůžky, transplantační jednotkou s 10 lůžky a ambulantním provozem s 8 ambulancemi, denní nemocnicí se 17 aplikačními křesly a trepanobioptickým stacionářem s 5 lůžky.

Z onkologické hematologie se zabývá diagnostikou a léčbou zejména lymfomů (nehodgkinských i Hodgkinova lymfomu), mnohočetného myelomu, chronické lymfatické leukémie, leukémie z vlasatých buněk, ale i myeloproliferativních onemocnění – chronické myeloidní leukémie, myelodysplastického syndromu a ve spolupráci s ÚHKT i akutní myeloidní a lymfoblastové leukemie. Dále jsou zde léčeni nemocní s koagulačními a hemostatickými poruchami, autoimunitní anemií, trombocytopenií apod. Hematologická oddělení se aktivně podílí na práci Kooperativní lymfomové skupiny (KLS, Czech Lymphoma Study Group), účastní se mezinárodních vědeckých projektů v rámci Evropské skupiny pro transplantaci krve a kostní dřeně (EBMT), Evropské organizace pro výzkum a léčbu rakoviny (EORTC), mezinárodní spolupráce v diagnostice a léčbě myelomu v rámci České myelomové skupiny CMG 2002 a MDS v rámci MDS skupiny při České hematologické společnosti.

Současně klinika slouží jako výukové centrum 1. LF UK v Praze. Součástí kliniky je i hematologická laboratoř provádějící základní morfologická, molekulárně biologická vyšetření. Klinika úzce spolupracuje s pracovištěm experimentální hematologie ústavu patofyziologie 1. LF UK, se kterým se podílí na řadě výzkumných aktivit. 

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (pavilon A12, A14)
  • telefon +420 224 962 526 (kancelář kliniky, informace)
  • fax +420 224 963 556
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Přednosta
telefon+420 224 962 527
MUDr. Jan Kořen
Primář
telefon+420 224 962 541
Mgr. Darja Hrabánková – Navrátilová
Vrchní sestra
telefon+420 224 962 529
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!