III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu

Obezitologické centrum – XXL

Obezitologické centrum 3. Interní kliniky VFN Praha je největší obezitologické centrum v ČR. Poskytuje péči jak v ambulantním režimu, tak v rámci hospitalizací s tzv. LCD a VLCD režimy. Nedílnou součástí je těsná spolupráce s pracovištěm bariatrické chirurgie 1. chirurgické kliniky VFN Praha. Díky spolupráci s dalšími pracovišti – OB klinika, ÚVN Praha jsou pacienti indikováni ke všem dostupným bariatrickým výkonům dle vhodnosti typu bariatrického výkonu. Pravidelně jsou pořádány BARI kluby pro pacienty před a po baritrickými výkony.

Obezitologické centrum úzce spolupracuje s pacientskou organizací www.pacimed.cz.

V rámci obezitologického centra je možno absolvovat stáže v rámci předatestační přípravy diabetologie a endokrinologie, resp. vnitřního lékařství. Obezitologické centrum poskytuje i superkonziliární služby pro ostatní centra v ČR.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!