Klinika paliativní medicíny

Charakteristika pracoviště

Klinika paliativní medicíny (KPM) poskytuje specializovanou paliativní péči pro pacienty VFN a jejich blízké. Je společným pracovištěm 1.LF UK a VFN. V současné době poskytuje služby ambulantní, konziliární a superkonziliární.

Naše historie

Klinika paliativní medicíny vznikla v roce 2021 za podpory vedení nemocnice a NF Abakus, nadačního fondu zakladatelů Avastu. V rámci 5. ročníku programu Spolu až do konce se Centrum podpůrné a paliativní péče VFN v roce 2019 stalo jediným Centrem excelence pro nemocniční paliativní péči v České republice. Získalo tak podporu nejen k péči o pacienty a jejich blízké, ale i pro rozvoj vzdělávacích a akademických aktivit, vzdělávání členů týmu, k organizaci kurzů a konferencí pro zájemce z celé republiky i k výzkumu v oblasti paliativní péče. Provoz kliniky je spolufinancován dotací hlavního města Prahy. Za podporu velmi děkujeme!

Co je to paliativní péče

Paliativní péče je specializovaná multidisciplinární péče o osoby se závažným onemocněním, zaměřuje se zejména na poskytnutí úlevy od symptomů a stresu, které závažná onemocnění provázejí. Cílem je zlepšit kvalitu života pacienta i jeho rodiny, a to s respektem k jejich přáním a hodnotám.

 • Poskytuje podporu, kterou člověk se závažným onemocněním potřebuje. Věnuje se celkové orientaci v situaci, nejen léčbě nemocného orgánu.
 • Pomáhá vyrovnat se s novou životní situací, podporuje i pečující a blízké osoby. Ulehčuje orientaci v možnostech podpory systému sociálního i zdravotního.
 • Napomáhá nalézt a formulovat hodnoty a preference každého jednotlivce tak, aby léčba byla v souladu s jeho zájmy.
 • Je určena všem pacientům bez ohledu na jejich věk nebo fázi závažného onemocnění.

S čím vám můžeme pomoci

 • Paliativní tým pomáhá pacientovi a jeho blízkým, aby mohli být těmi, kým jsou.
 • Pomáhá pacientům určit, co je pro ně důležité, na čem v jejich životě záleží nebo jak si představují kvalitní život v kontextu diagnózy.
 • Spolupracuje s pacientem na sladění očekávání s možnostmi ošetření, vhodným léčebným postupem.
 • Tým také může pomoci vytvořit dokument Dříve vyslovené přání, kde jsou zakotvena přání pacienta pro případ, kdy by nemohl sám o léčbě spolurozhodovat (například z důvodu kritického stavu či poruchy vědomí).
 • Ošetřujícím odborníkům může náš tým pomoci i se šetrným sdělením závažné diagnózy, podpořit je v komunikaci s pacientem přiměřeně jeho stavu a možnostem.

Naše služby

 • Konziliární služby lékaře specialisty v oboru paliativní medicína pomáhají při tvorbě a formulaci léčebných cílů a priorit v souladu s preferencemi a hodnotami pacienta. Usnadní formulaci limitace terapie i obtížnou komunikaci s pacientem nebo jeho blízkými. Nabízí také etické poradenství v souvislosti s péčí o pacienta se závažným a infaustním onemocněním. O zapojení paliativního týmu do péče mohou požádat i pacienti nebo jejich příbuzní, a to u ošetřujícího lékaře na jednotlivých odděleních.
 • Symptomatická péče u komplikovaných a komplexních stavů, kdy pomůžeme nastavit léčbu bolesti, obtíží trávicího traktu a dušnosti (včetně možnosti ultrazvukové diagnostiky přímo na lůžku pacienta). Řešíme úzkostné, depresivní a delirantní stavy, které závažné onemocnění mohou provázet. Můžeme napomoci i při komplikované péči o rány a zajistíme odbornou konzultaci při řešení polypragmazie (užívání velkého množství léků).
 • Psychologická péče o pacienty a jejich blízké zahrnuje jak rychlou krizovou intervenci, tak průběžnou podporu pacientů i jejich blízkých. Soustředíme se i na psychologickou podporu a péči o děti pacientů či samotné závažně nemocné děti.
 • Sociální poradenství u pacientů pomáhá zajistit návaznou péči v domácím prostředí (domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče, asistenční služby) či institucionální péče (hospice, lůžka následné péče, respitní/odlehčovací pobyty). Usnadní orientaci v systému sociálních dávek a finanční podpory i při plánování a zajišťování kompenzačních pomůcek.
 • Duchovní podpora pro pacienty jakéhokoli vyznání, náboženství i bez vyznání, pro jejich blízké i pro pečující personál. Nemocniční kaplanka přizpůsobuje formu podpory přáním a možnostem pacienta.
 • Poradenství pro pozůstalé má za cíl doprovázet blízké i pečující osoby po smrti pacientů a toto těžké období jim co nejvíce usnadnit.
 • Edukační činnost v oblasti obtížné komunikace, paliativní medicíny, etického minima pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky. Nabízíme stáže na akreditovaném pracovišti paliativní medicíny a pořádáme pravidelné kazuistické semináře.

Kontaktní údaje

 • adresa Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 (Fakultní poliklinika, budova C1, 1. patro)
 • telefon +420 601 102 816 (mobilní tel.)
 • email paliativni.pece@vfn.cz
doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Přednosta
telefon+420 601 102 816
MUDr. Ondřej Kopecký, MHA
Primář
telefon+420 601 102 816
Bc. Zuzana Kadlecová
Vrchní sestra
telefon+420 601 102 816
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!