Ústav soudního lékařství a toxikologie – toxikologie

Oddělení toxikologie

Laboratoř analyzátorů

Metody prováděné na imunoanalyzátorech INDIKO PLUS jsou určeny pro záchyt vybraných drog, léčiv a jejich metabolitů v moči. Jde o předběžné imunoanalytické testy, jejichž výsledky je nutno potvrdit a specifikovat nezávislými metodami. Naměřené hodnoty slouží k vytřídění negativních vzorků nebo k výběru vhodné potvrzovací specifické metody (TLC, GC-MS, LC-MS/MS). Výsledky se využívají v diagnostice abusu nebo intoxikací:

 • amfetaminy
 • barbituráty
 • benzodiazepiny
 • buprenorfinem
 • kanabinoidy
 • kokainem
 • LSD
 • metadonem
 • opiáty
 • phencyclidinem a event. dalšími látkami, pro něž jsou k dispozici komerční CEDIA (Cloned Enzyme Donor Immunoassay) soupravy

Dále se imunoanalyzátor INDIKO PLUS využívá pro stanovení hladiny vybraných léčiv v séru, např.:

 • paracetamol
 • carbamazepin
 • phenobarbital
 • phenytoin
 • valproát
 • salicyláty, event. další

Analýzy v této laboratoři jsou prováděny jak v denním provozu, tak ve STATIM režimu.

Laboratoř TLC

Metodika chromatografie na tenké vrstvě (TLC) je určena k záchytu a identifikaci velkého množství léčiv a drog jako neznámých nox ve vzorcích biologického materiálu (moč, žaludeční výplach, zvrtaky, novorozenecká smolka), případně v substancích, lékových formách či v neznámých tekutinách. Jde o spojení screeningové a identifikační metody v jednom pracovním postupu. Je to metoda kvalitativní a slouží k diagnostice akutních intoxikací, pro vyšetření kontrolní (ověření abstinence, terapie apod.) a pro zjištění abuzu matky v období těhotenství.

Analýzy v této laboratoři jsou prováděny jak v denním provozu, tak ve STATIM režimu. V případě zájmu o nestandardní vyšetření je možné provést individuální analýzu po předchozí telefonické konzultaci.

Laboratoř GC a UV-spektrofotometrie

V laboratoři plynové chromatografie jsou prováděny analýzy těkavých organických látek. Jedná se např. o stanovení ethanolu v krvi (event. moči) pro potřeby zdravotnické nebo právní. Ve zdravotnictví se provádí za účelem diagnostickým (ovlivnění zdravotního stavu požitým alkoholem) nebo terapeutickým (monitorování v průběhu léčby intoxikace glykoly). Pro účely právní se stanovení provádí dvěma na sobě nezávislými standardizovanými metodami, na našem pracovišti kromě GC ještě enzymatickou metodou.

Dále se zde provádí průkaz a stanovení methanolu v krvi. Methanol se řadí mezi velmi toxické látky. U člověka působí jeho metabolity značnou metabolickou acidosu a též poškozují oční nerv. V patogenezi tohoto poškození se uplatňuje pouze kyselina mravenčí. Stanovení methanolu slouží k diagnostice a kontrole terapie u otrav touto látkou.

Další skupinou látek, které se zde analyzují, jsou glykoly (ethylenglykol, propylenglykol a kys. glykolová). Analýza se provádí v biologických tekutinách (sérum, moč), event. v tekutinách neznámého složení. Slouží k diagnostice otrav i k terapeutickým účelům (monitorování hladin těchto látek v biologických tekutinách během terapie).

V neposlední řadě se zde provádí průkaz celé řady těkavých látek jako takových. Metodika je určena pro diagnostiku otrav nebo průkaz expozice těkavým látkám typu organických rozpouštědel (např. toluen).

Nelze také opomenout stanovení léčiv jako je:

 • Ibuprofen
 • Gabapentin
 • Pregabalin
 • Kyselina glykolová a další

Analýzy v této laboratoři jsou prováděny jak v denním provozu, tak ve STATIM režimu. V případě zájmu o nestandardní vyšetření je možné provést individuální analýzu po předchozí telefonické konzultaci.

Laboratoř LC-MS/MS

V laboratoři kapalinové chromatografie s tandemovou hmotností spektrometrií jsou prováděna stanovení hladin široké škály léčiv z různých terapeutických skupin (antiepileptika, antihypertenziva, hypolipidemika, aj.). Dále je zde prováděn průkaz některých analytů z konfirmačních důvodů (např. ethylglukuronid – pozdní metabolit ethanolu, LSD, kotinin), konfirmace benzodiazepinů a jejich konkrétní specifikace. V neposlední řadě je zde prováděn screening na neznámou noxu v krvi, event. v moči.

V této laboratoři je také provozována výzkumná činnost a pracoviště je zapojeno do externí kontroly kvality v britském systému UKNEQAS a německém systému GTFCH. Analýzy zde nejsou prováděny ve STATIM režimu, ale pouze v denním provozu.

Laboratoř GC-MS

Laboratoř GC-MS je specializovaná zejména na stanovení hladin drog a jejich metabolitů v krvi, případně je zde možný průkaz těchto látek v jiném biologickém materiálu (vlasy, sliny, moč…). V neposlední řadě se v této laboratoři provádí vyšetření biologického materiálu pro forenzní účely a screening na neznámou noxu. V případě zájmu o nestandardní vyšetření je možné provést individuální analýzu po předchozí telefonické konzultaci.

Laboratoř stopové analýzy

V laboratoři stopové analýzy se provádí příprava vzorků pro LC-MS/MS a GC-MS.

Laboratoř toxinů hub a rostlin

Mikroskopická analýza slouží k určení všech známých jedovatých hub a rostlin. Analýza se provádí v biologickém materiálu (žaludeční výplach, vysoké klyzma, zvratky, stolice), popřípadě mohou být analyzovaným materiálem zbytky jídla, čerstvé houbové plodnice a rostliny nebo jejich části, případně plody. Analýza se provádí jak v denním provozu, tak ve STATIM režimu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!