Evropské granty

Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí

Kód: ZD-ZDOVA1-016
Stav: Ukončené

Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí

Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 31. 1. 2024
Rozpočet projektu: 7 058 240 Kč
Garant projektu (pracoviště): Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu
Registrační číslo projektu: ZD-ZDOVA1-016

Stručný obsah projektu:

Předčasně narozené děti jsou rizikovou skupinou pro možný rozvoj duševních onemocnění a neuropsychologických odchylek. Některé z psychických poruch se u nedonošených dětí vyskytují dle literárních údajů až 4x častěji v porovnání s dětmi narozenými v termínu. Výskytu psychiatrických poruch u těchto dětí je třeba věnovat velkou pozornost. Důvodem je skutečnost, že řada z nich není patrná v raném věku. Často se projeví až později, s vývojem a celkovým růstem dítěte a pod vlivem nároků, které jsou na dítě kladeny při zařazení do kolektivu nebo v rámci školní docházky. Včasný záchyt těchto odchylek a brzká intervence může eliminovat nebo zmírnit negativní dopady těchto poruch na život nejen dítěte, ale i jeho rodiny.

Cílem projektu je zkoumat výskyt a dynamiku psychických příznaků, poruch a neuropsychologických odchylek u rizikové populace nedonošených dětí s perinatální zátěží. Cílovou skupinu představují děti s narozené s velmi nízkou (pod 1500 g) a extrémně nízkou porodní hmotností (pod 1000 g). Projekt navazuje na předchozí práci autorů zabývající se prevalencí poruch autistického spektra v této rizikové populaci a výzkumem duševních poruch u osmiletých předčasně narozených dětí.

Výsledky budou prezentovány formou přednášek odborné veřejnosti. Ty budou určeny nejen praktickým lékařům pro děti a dorost, ale i ostatním členům zdravotnických profesí, které se na péči o tyto děti podílejí (psychologové, fyzioterapeuti, psychiatři). Dále budou vytvořeny doporučené postupy péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí s ohledem na zjištěné výsledky. Jejich obsahem budou praktická doporučení odborníkům v první linii na péči o tuto rizikovou populaci v době, kdy již není zajišťována specializovanými centry a poradnami.

Tiskové zprávy a konference:

Další materiály:

Projekt není realizován v partnerství se subjektem z donorského státu.
Oficiální stránka Fondů EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Zprostředkovatel programu a Národní kontaktní místo (MF ČR): https://www.eeagrants.cz/
Informace o programu Zdraví: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zdravi
Kontaktní údaje konečného příjemce: https://www.vfn.cz/
https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/klinika-detskeho-a-dorostoveho-lekarstvi/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!