II. interní klinika – kardiologie a angiologie

Charakteristika pracoviště

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie poskytuje komplexní péči o pacienty se všemi typy srdečních a cévních onemocnění. Spolu s II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie a Klinikou anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny je páteřní součástí Kardiocentra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Náplň činnosti

Hlavní náplní činnosti kliniky je léčba onemocnění srdce a cév. Každý rok projde našimi ambulancemi přibližně 40 000 nemocných s onemocněními srdce a cév, především s ischemickou chorobou srdeční, chlopenními vadami, kardiomyopatiemi, poruchami srdečního rytmu, plicní hypertenzí a s onemocněními tepen a žil. Významnou část našich nemocných představují pacienti s akutními stavy, pro které jsou na klinice k dispozici tři specializované jednotky intenzivní péče (koronární, antiarytmická a angiologická) společně s nepřetržitě fungujícími katetrizačními laboratořemi. Část pacientů ošetřujeme v režimu jednodenního stacionáře.

Vybavení pracoviště

Na klinice používáme všechny běžné neinvazivní vyšetřovací metody v kardiologii a angiologii. Máme špičkově vybavenou echokardiografickou laboratoř. Klinika nabízí celé spektrum zátěžových vyšetření. Díky spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou a Ústavem nukleární medicíny jsou pro naše nemocné k dispozici veškeré zobrazovací metody včetně vyšetření srdce a cév magnetickou rezonancí, CT a metodami nukleární medicíny. Klinika je vybavena třemi plně moderními katetrizačními laboratořemi.

Základní spektrum péče a metod

Z invazivních metod je nejvýznamnější katetrizační vyšetření. Každoročně je provedeno více než 2500 diagnostických srdečních katetrizací a kolem 1000 koronárních intervencí, z toho více než čtvrtina u nemocných s akutním infarktem myokardu v jeho časné fázi. Kromě výkonů na věnčitých tepnách provádíme i další intervenční výkony, jako jsou strukturální intervence na chlopních (katetrizační náhrada aortální chlopně, balónková valvuloplastika aortální chlopně, implantace mitraclipu při léčbě nedostatečnosti mitrální chlopně), uzávěry defektu septa síní Amplatzovým okluderem, okluze ouška levé síně, septostomie u plicní arteriální hypertenze. Zároveň jsme schopni v případě potřeby provést kterýkoli z výkonů s využitím mechanických srdečních podpor.

Klinika je vybavena moderní koronární jednotkou, která poskytuje široké spektrum metod intenzivní péče včetně všech typů umělé plicní ventilace, hemoeliminační metody a metody mechanické podpory oběhu a plic. Klinika je součástí ECMO centra nemocnice. Rozvinutý je program oběhových zástav.

Léčbě arytmií se na klinice věnuje centrum implantací kardiostimulátorů a defibrilátorů, stále více je aplikována resynchronizační léčba u nemocných s refrakterním srdečním selháním. U dalších arytmií je využívána katetrizační ablace, počty výkonů u těchto nemocných stále narůstají.

Samostatnou oblast představuje Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze, největší v České republice, které využívá všech dostupných diagnostických i léčebných postupů u tohoto závažného onemocnění. Při indikacích k transplantaci plic spolupracujeme s III. chirurgickou klinikou 1 LF UK a FN Motol. Rovněž zde působí Centrum pro diagnostiku a léčbu Fabryho choroby.

Po začlenění angiologické skupiny do struktury II. interní kliniky byla otevřena nová moderně vybavená jednotka intenzivní angiologické péče specializovaná na vaskulární problematiku, současně byl zahájen provoz nového angiografického komplexu, který je určen pouze pro jiné než kardiální invazivní a intervenční výkony.

V diagnostice cévních onemocnění je k dispozici celé spektrum neinvazivních a invazivních vyšetřovacích metod, včetně duplexní sonografie. V invazivní cévní diagnostice využíváme kromě rutinních metod také intravaskulární ultrazvuk v oblasti tepen i žilního systému. Provádíme výkony na

periferních tepnách končetin, ale také zákroky na tepnách karotických, renálních a na aortě, včetně implantací stentgraftů do aorty u chronických i akutních stavů.

Každoročně je provedeno přibližně 1300 diagnostických katetrizací a téměř 850 intervenčních výkonů na tepnách a žilním systému. Významná část nemocných je vyšetřována a léčena se žilní problematikou, včetně akutních stavů, které jsou stejně jako výkony na tepenném řečišti prováděny v nepřetržitém provozu. Podobně jako v oblasti věnčitého řečiště se uskutečňuje intervenční léčba tepen a žil perkutánní transluminální angioplastikou nebo implantací stentů. Jsou prováděny různé druhy katetrizačních trombektomií a implantují se zde kavální filtry. V oblasti lokální trombolytické léčby uzávěrů tepen i žil má pracoviště prioritu nejen z národního hlediska.

Klinika se podílí na výuce studentů lékařských fakult v oborech vnitřního lékařství. Na klinice probíhá řada výzkumných projektů, klinických studií a vzdělávacích aktivit. Klinika je významným školicím pracovištěm v oborech kardiologie, angiologie a intenzivní péče.

 

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, (pavilon A12, A14)
  • telefon +420 | 224 962 605 | 224 922 692 (sekretariát)
  • fax +420 224 912 154
  • email sekretariat.2int@vfn.cz
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Přednosta
telefon+420 224 962 605
prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
Primář
telefon+420 224 962 605
Mgr. Ilona Lálová
Vrchní sestra
telefon+420 224 962 613
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!