II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie

Charakteristika pracoviště

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie poskytuje komplexní péči o pacienty se všemi typy srdečních a cévních onemocnění. Spolu s II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie a Klinikou anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny je páteřní součástí Kardiocentra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze .

Důležité kontakty

 Akutní kardiologický pacient – kontakty pro lékaře v režimu 24/7

 • Akutní příjem pacientů do intenzivní péče a k srdeční katetrizaci : 800 332 345
 • Koronární jednotka : 224 962 600, 224 962 618
 • Antiarytmická jednotka intenzivní péče : 224 962 603
 • V pracovní době je možné volat
  • Srdeční katetrizaci : 224 962 606; 224 962 691

 Akutní cévní pacient – kontakty pro lékaře v režimu 24/7

 • Angiologická jednotka intenzivní péče : 224 962 867
 • V pracovní době je možné volat
  • Cévní angiografii : 224 962 510

 Neakutní pacient k srdeční katetrizaci – kontakty pro lékaře

 • Elektivní výkony:
 • Semiurgentní výkony (do několika dnů s nutností hospitalizace na koronární jednotce):

 Neakutní cévní pacient k angiografii či intervenční léčbě – kontakty pro lékaře

 • Cévní angiografie – 224 962 510

 Neakutní arytmologický pacient ke katetrizační ablaci nebo implantaci – kontakty pro lékaře

 Objednání do specializovaných center a ambulancí – pro lékaře i pacienty

Fakultní poliklinika – ambulantní část II. interní kliniky

(Karlovo náměstí 32, Praha 2)

II. interní klinika – hlavní areál

(U Nemocnice 499/2, Praha 2, budova A14 – vchod B)

  • Echokardiografická laboratoř: 224 962 634; 224 962 635; palecek@vfn.cz
  • Ambulance chlopenních vad a onemocnění myokardu a perikardu: 224 962 634; 224 962 635; 224 962 638; tomas.palecek@vfn.cz
  • Ambulance centra plicní hypertenze: 224 692 629; pavel.jansa@vfn.cz
  • Cévní ambulance: 224 962 639;cevni2@vfn.cz
  • Duplexní ultrasonografie: 224 962 633;cevni2@vfn.cz
  • Kardiostimulační ambulance: 224 962 641; kardiostim@vfn.cz

Náplň činnosti

Hlavní náplní činnosti kliniky je léčba onemocnění srdce a cév. Každý rok projde našimi ambulancemi přibližně 40 000 nemocných s onemocněními srdce a cév, především s ischemickou chorobou srdeční, chlopenními vadami, kardiomyopatiemi, poruchami srdečního rytmu, plicní hypertenzí a s onemocněními tepen a žil. Významnou část našich nemocných představují pacienti s akutními stavy, pro které jsou na klinice k dispozici tři specializované jednotky intenzivní péče (koronární, antiarytmická a angiologická) společně s nepřetržitě fungujícími katetrizačními laboratořemi. Část pacientů ošetřujeme v režimu jednodenního stacionáře.

Jak objednat pacienta

Pro objednání akutního kardiologického pacienta je vhodné kontaktovat buď linku 800 217 222 nebo Koronární jednotku 224 962 600. Pro řešení akutní cévní problematiky se můžete obrátit na Angiologickou jednotku intenzivní péče 224 962 867. S akutním arytmologickým pacientem pak na linku 224 962 603.

Pro objednání elektivních katetrizačních výkonů, cévních intervencí, arytmologických výkonů a pro objednání pacientů do specializovaných ambulancí, prosím, využijte kontakty na příslušná pracoviště.

Jak se stát pacientem

Velice nás těší Váš zájem o naše služby. Pokud se chcete objednat k vyšetření na naší klinice, je nutné kontaktovat naše ambulance a nejprve projít ambulantním vyšetřením. Kontakty na specializovaná centra a ambulance naleznete v sekci kontakty nebo přímo pod jednotlivými ambulancemi. Pro objednání ke katetrizačnímu vyšetření je nutné mít doporučení kardiologa nebo angiologa.

Vybavení pracoviště

Na klinice používáme všechny běžné neinvazivní vyšetřovací metody v kardiologii a angiologii. Máme špičkově vybavenou echokardiografickou laboratoř . Klinika nabízí celé spektrum zátěžových vyšetření . Díky spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou a Ústavem nukleární medicíny jsou pro naše nemocné k dispozici veškeré zobrazovací metody včetně vyšetření srdce a cév magnetickou rezonancí, CT a metodami nukleární medicíny. Klinika je vybavena třemi plně moderními katetrizačními laboratořemi .

Základní spektrum péče a metod

Z invazivních metod je nejvýznamnější katetrizační vyšetření . Každoročně je provedeno více než 2500 diagnostických srdečních katetrizací a kolem 1000 koronárních intervencí, z toho více než čtvrtina u nemocných s akutním infarktem myokardu v jeho časné fázi. Kromě výkonů na věnčitých tepnách provádíme i další intervenční výkony, jako jsou strukturální intervence na chlopních (katetrizační náhrada aortální chlopně, balónková valvuloplastika aortální chlopně, implantace mitraclipu při léčbě nedostatečnosti mitrální chlopně), uzávěry defektu septa síní Amplatzovým okluderem, okluze ouška levé síně, septostomie u plicní arteriální hypertenze. Zároveň jsme schopni v případě potřeby provést kterýkoli z výkonů s využitím mechanických srdečních podpor .

Klinika je vybavena moderní koronární jednotkou, která poskytuje široké spektrum metod intenzivní péče včetně všech typů umělé plicní ventilace, hemoeliminační metody a metody mechanické podpory oběhu a plic. Klinika je součástí ECMO centra nemocnice. Rozvinutý je program oběhových zástav .

Léčbě arytmií se na klinice věnuje centrum implantací kardiostimulátorů a defibrilátorů , stále více je aplikována resynchronizační léčba u nemocných s refrakterním srdečním selháním. U dalších arytmií je využívána katetrizační ablace , počty výkonů u těchto nemocných stále narůstají.

Samostatnou oblast představuje Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze , největší v České republice, které využívá všech dostupných diagnostických i léčebných postupů u tohoto závažného onemocnění. Při indikacích k transplantaci plic spolupracujeme s III. chirurgickou klinikou 1 LF UK a FN Motol. Rovněž zde působí Centrum pro diagnostiku a léčbu Fabryho choroby .

Po začlenění angiologické skupiny do struktury II. interní kliniky byla otevřena nová moderně vybavená jednotka intenzivní angiologické péče specializovaná na vaskulární problematiku, současně byl zahájen provoz nového angiografického komplexu, který je určen pouze pro jiné než kardiální invazivní a intervenční výkony.

V diagnostice cévních onemocnění je k dispozici celé spektrum neinvazivních a invazivních vyšetřovacích metod, včetně duplexní sonografie. V invazivní cévní diagnostice využíváme kromě rutinních metod také intravaskulární ultrazvuk v oblasti tepen i žilního systému. Provádíme výkony na

periferních tepnách končetin, ale také zákroky na tepnách karotických, renálních a na aortě, včetně implantací stentgraftů do aorty u chronických i akutních stavů.

Každoročně je provedeno přibližně 1300 diagnostických katetrizací a téměř 850 intervenčních výkonů na tepnách a žilním systému. Významná část nemocných je vyšetřována a léčena se žilní problematikou, včetně akutních stavů, které jsou stejně jako výkony na tepenném řečišti prováděny v nepřetržitém provozu . Podobně jako v oblasti věnčitého řečiště se uskutečňuje intervenční léčba tepen a žil perkutánní transluminální angioplastikou nebo implantací stentů. Jsou prováděny různé druhy katetrizačních trombektomií a implantují se zde kavální filtry. V oblasti lokální trombolytické léčby uzávěrů tepen i žil má pracoviště prioritu nejen z národního hlediska.

Klinika se podílí na výuce studentů lékařských fakult v oborech vnitřního lékařství. Na klinice probíhá řada výzkumných projektů, klinických studií a vzdělávacích aktivit . Klinika je významným školicím pracovištěm v oborech kardiologie, angiologie a intenzivní péče.

Kontaktní údaje

 • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, (pavilon A12, A14)
 • telefon +420 | 224 962 605 | 224 922 651 (sekretariát)
 • fax +420 224 912 154
 • email sekretariat.2int@vfn.cz
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Přednosta
telefon+420 224 962 605
prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
Primář
telefon+420 224 962 692
Mgr. Ilona Lálová
Vrchní sestra
telefon+420 224 962 613
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!