Interní oddělení Strahov

Specializovaná centra

Centrum pro cévní přístupy pro extrakorporální očišťovací metody

Základním zaměřením Centra pro cévní přístupy (CCP) VFN jehož jsme součástí je komplexní péče o cévní přístupy pro extrakorporální očišťovací metody. Jde o zakládání cévních přístupů, komplexní diagnostiku a léčbu komplikací cévních přístupů, které jsou nejčastější příčinou morbidity dialyzovaných nemocných. Kromě této práce klinické zajišťuje Centrum zdokonalení diagnostických a logistických otázek v oblasti vědecko-výzkumné a zajišťuje edukaci dalších specialistů.

Na našem pracovišti zajišťujeme pacientům s chronickým renálním selháním cévní přístup pro hemodialýzu. Implantujeme akutní (dočasné) i permanentní (dlouhodobé) katétry, řešíme komplikace s katétry spojené: infekce, mechanické komplikace, funkční poruchy. Výkony provádíme ambulantně i za krátkodobé hospitalizace. Své služby poskytujeme pacientům nejen z našeho dialyzačního střediska, ale i z hemodialyzačních středisek celé České republiky. Naše pracoviště je součástí Centra pro cévní přístupy pro extrakorporální očišťovací metody.

V řešení komplikací spolupracujeme s II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie VFN a Radiodiagnostickou klinikou VFN. Podobně jako podkožní cévní přístupy jsou již v rámci vývoje samostatného monitorovacího programu sledovány všechny permanentní centrální žilní katétry zavedené na našem oddělení. Členové katetrizačního týmu jsou členy České společnosti pro cévní přístup a předávají své zkušenosti na odborných akcích. Edukační video je možné zhlédnout na YouTube pod názvem Centrální tunelovaný žilní katétr pro potřeby hemodialýzy.


Centrum pro expertízu dialyzační techniky

Centrum bylo ustaveno 18.1. 2010 rozhodnutím ředitele VFN na návrh pracoviště s následujícími cíli jeho činnosti:

  • zpracování klinických hodnocení a provádění klinických zkoušek v rámci postupu udělování CE značky zdravotnickým prostředkům v oblasti dialýzy, posuzování klinických hodnocení provedených pro notifikované osoby jinými subjekty,
  • konzultace, zkoušky, měření a spolupráce s výzkumnými a vývojovými odděleními výrobců dialyzační techniky.

Do těchto aktivit zapadá i spoluúčast na multicentrických mezinárodních projektech. Řada menších projektů je řešena formou závěrečných bakalářských a magisterských diplomových prací. Součástí diseminace výsledků těchto prací je i odpovídající publikační aktivita.

Vlastnímu založení Centra předcházely medicínsko-technické a technické aktivity rozvíjené na strahovském dialyzačním středisku prakticky už od jeho vzniku díky důrazu, který kladl jeho zakladatel prof. MUDr. Albert Válek, DrSc. († 1998) na multidisciplinárnost pracovního týmu. Pro zmíněné práce jsou na Centru k dispozici klinický inženýr, kvalifikovaní lékaři – nefrologové a kolektiv zkušených dialyzačních sester. Od svého ustavení zpracovalo Centrum řadu klinických hodnocení zdravotnických prostředků z oblasti dialýzy pro české i zahraniční výrobce a provedlo i řadu klinických studií, ať již samo nebo jako součást multicentrických projektů. Nejnovější aktivitu pracoviště představuje odzkoušení (a už i zavedení do praxe – první v ČR!) domácí frekventní hemodialýzy s nízkým průtokem dialyzátu (americký System One fy NxStage).


Centrum pro komplexní léčbu chronického selhání ledvin

Centrum je schopno zajistit komplexní péči nemocným s chronickým renálním selháním od predialyzační poradny přes ambulantní provoz dialyzačního střediska až po řešení komplikací a eventuální hospitalizaci na lůžkovém oddělení.

Pracoviště zajišťuje i konziliární vyšetřování pacientů z jiných hemodialyzačních středisek, a to jak ambulantně, tak za hospitalizace. Tyto konziliární služby poskytujeme zejména pacientům s komplikovaným cévním přístupem pro HD (ve spolupráci s II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN a Radiodiagnostickou klinikou 1. LF UK a VFN) a pacientům s pokročilou nebo komplikovanou formou renální osteopatie.

Stabilní formalizovanou strukturu již mají čtyři programy

  • Program náhrady funkce ledvin
  • Program pro diagnostiku a léčbu minerálově kostní poruchy při chronickém onemocnění ledvin
  • Program zajištění a monitorace cévního přístupu pro hemodialýzu
  • Program hojení ran u dialyzovaných pacientů

Centrum pro léčbu peritoneální dialýzou

Na Interním oddělení Strahov VFN je prováděna léčba metodou peritoneální dialýzy (PD) nepřetržitě od roku 1978. Peritoneální dialýza je prováděna v celém rozsahu: edukace a volba metody v predialýze, implantace katétru ve spolupráci s chirurgickými pracovišti a následná pooperační péče, edukace pacientů a rodinných příslušníků, léčba automatizovanou PD, sledování adekvátnosti dialýzy, transportních charakteristik peritonea, kvality života, nutričního stavu, řešení akutních a chronických komplikací, možnost asistované PD atd. Velkou předností pracoviště je multidisciplinární tým pečující o pacienty zahrnující klinické psychology, nutriční terapeutku a rehabilitační pracovníky. Od roku 2010 jsme odborným centrem VFN pro léčbu peritoneální dialýzou. Vedeme rozsáhlou spolupráci a poskytování superkonziliární pomoci jiným dialyzačním střediskům v ČR. Od roku 2014, kdy byla vytvořena v rámci ČNS síť pracovišť nabízejících pomoc při provádění peritoneální dialýzy, je naše pracoviště jedním z nich.

Významnou součástí programu PD je i edukace lékařů a sester z jiných pracovišť. Na našem pracovišti probíhají ve spolupráci s Oddělením vzdělávání VFN od roku 2010 několikrát ročně kurzy určené zdravotním sestrám týkající se provádění asistované peritoneální dialýzy. Jedná se o kurz akreditovaný MZ ČR. Odborným garantem kurzu je paní Ludmila Nermutová a MUDr. Barbora Szonowská.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!