Ústav soudního lékařství a toxikologie – soudní lékařství

Informace pro žadatele

Telefonicky nelze podávat zprávy o výsledku pitvy a příčině úmrtí. Telefonicky lze pouze sdělit, zda byl zemřelý na ÚSLT pitván, jméno a kontakt pitvajícího lékaře.

Provedení pitvy

O provedení pitvy zdravotní rozhoduje prohlížející lékař zápisem do dokumentace zemřelého. Soudní pitvu nařizuje orgán činný v trestním řízení podle platných právních předpisů. Není-li ze zdravotnického hlediska indikace k provedení zdravotní pitvy, pitva provedena být nemusí. O tomto úkonu rozhoduje primář ÚSLT.

Zprávy pro pozůstalé (osoby blízké)

Podle zákona mají osoby blízké zemřelému právo nahlížet, pořizovat si výpisy či kopie ze zdravotnické dokumentace. Osobou blízkou se podle § 116 občanského zákoníku rozumí příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manžel a registrovaný partner konkrétního jedince. Jiné osoby v poměru rodinném či obdobném (prarodiče, strýc, teta, švagr, bratranec, sestřenice, druh, družka) se za navzájem blízké považují, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní. Žadatel musí prokázat, že je osoba blízká (občanský průkaz, čestné prohlášení, ve kterém uvede své kontaktní údaje a číslo průkazu totožnosti, kopie oddacího listu, kopie rodného listu)

Odpovědi na písemné žádosti o sdělení informací adresované přímo ÚSLT s věrohodným doložením, že žadatel je osoba blízká, se odesílají přímo žadateli. Pokud se vyskytnou pochybnosti o věrohodnosti dokladu o tom, že žadatel je osoba blízká, žádost se postoupí Legislativně-právnímu odboru VFN. Odpovědi na písemné žádosti o sdělení informací adresované přes Legislativně-právní odbor se odesílají žadateli zpět přes Legislativně-právní odbor. Informace o výsledku pitvy osobám blízkým se nepodávají, pokud byla provedena pitva soudní podle § 115 tr. ř. Pokud případ není konečně uzavřen, závěry se nesdělují.

Písemné zprávy

Žadatel musí podat písemnou žádost. K vyplněné žádosti je nutné přiložit:

  • doklad, že je žadatel osobou blízkou nebo zákonným zástupcem zemřelého
  • kopie dvou dokladů totožnosti žadatele (občanský průkaz, rodný list, cestovní pas apod.)

Žádost spolu s uvedenými písemnostmi zašle žadatel na adresu:
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Legislativně právní odbor
U Nemocnice 499/2
128 08 Praha 2

Žádost o kopii zdravotnické dokumentace včetně dokladu o vztahu k zemřelému je založena do pitevního protokolu.

Závěr pitvy s uvedením příčiny smrti, základního onemocnění, komplikací a vedlejší nález obdrží žadatel písemnou formou na adresu, kterou uvedl v žádosti. Služba je hrazená dle ceníku VFN o nehrazených zdravotních službách.

Platby

  • Platba pouze na dobírku při převzetí zásilky. Zasíláme jen na adresy v ČR.

Zpráva pro ošetřujícího lékaře

  • Má-li o výsledek pitvy zájem ošetřující lékař, je zaslán tento na písemné dožádání.

Potvrzení o úmrtí, úmrtní list

  • Tyto dokumenty se na ÚSLT nevystavují.
  • Úmrtní list je vystavován spádovou matrikou a předán pozůstalým přibližně za 2-3 týdny po úmrtí.

Cennosti, oděv – zemřelé osoby mimo VFN

Cennosti, včetně zubních protéz z drahých kovů nalezené u mrtvého, zapisuje ohledávající lékař do průvodní dokumentace zemřelého. Při příjmu těla na ÚSLT jsou evidovány v Šatním listě zemřelého a následně uloženy do uzamykatelného boxu. Při odvozu jsou odevzdány pohřební službě, která zajišťuje pohřeb.

Oděv pro zemřelého do rakve, lze předat pohřební službě, která zařizuje pohřeb. Oděv, ve kterém byl zemřelý přivezen k pitvě, je společně s tělem vydán pohřební službě. V případě biologické kontaminace oděvu rozhodne pitvu provádějící lékař o jeho likvidaci.

Vystavení těla

Vystavení těla v prostorách ÚSLT není možné. Nestanoví-li pitvající lékař jinak, vystavení těla po pitvě je v možnostech a kompetenci pohřební služby, u které byl sjednán pohřeb.

Objednání pohřbu

Výběr pohřební služby je plně na svobodném rozhodnutí pozůstalých. Zaměstnanci ÚSLT nejsou oprávněni do výběru zasahovat. Pro objednání pohřbu je třeba pohřebnímu ústavu předložit občanský průkaz (rodný list) zemřelého a občanský průkaz toho, kdo zajišťuje pohřeb. O dalších úkonech informuje pozůstalé pohřební služba, kde byl pohřeb sjednán. Informace pro pozůstalé osob zemřelých ve VFN.

Laboratorní vyšetření

Na Ústavu soudního lékařství a toxikologie je prováděno stanovení hladin alkoholu v krvi u živých osob pro potřeby orgánů Policie ČR a dalších subjektů.

Ceník

  • Ceny jsou účtovány dle Ceníku výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění v souladu s legislativou VFN.
  • Vyšetření krve/moči na alkohol: dle ceníku VFN.

Platby

  • Poštovní poukázkou, hotově v pokladně VFN.
  • Výsledek bude vydán pouze žadateli až po předložení dokladu o zaplacení.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!