Kardionefrologické centrum

Charakteristika pracoviště

Choroby srdce a onemocnění ledvin jsou jako spojené nádoby. U většiny nemocných se srdečním selháním se dříve nebo později objeví nedostatečná funkce ledvin a pacienti s nemocnými ledvinami mívají často postižené také srdce. Mezi specifika pacientů s poškozením funkce těchto orgánů patří například retence tekutin v organismu a přítomnost hemodialyzačního cévního zkratu. To vede k celé řadě hemodynamických změn, jejichž důsledkem může být rozvoj dušnosti, nadměrné únavy, otoků dolních končetin a dalších zdravotních komplikací. Správné posouzení těchto interakcí je možné jen díky úzké spolupráci obou specializací.

Kardionefrologické centrum VFN je zatím jediné pracoviště tohoto typu v České republice. Úzce spolupracuje s dalšími pracovišti Komplexního kardiovaskulárního centra VFN. Pacienti přijíždějí k vyšetření z celé republiky. V rámci Centra je řešena i řada výzkumných úkolů.

Příklady služeb Kardionefrologického centra:

 • Adjustace nastavení hemodialýzy nebo peritoneální dialýzy.
 • Expertní echokardiografie zaměřená na zhodnocení aktuální hemodynamiky.
 • Současné posouzení stavu nefrologem a kardiologem ambulantně nebo za diagnostické hospitalizace.
 • Zhodnocení hydratace a nastavení tzv. suché hmotnosti u dialyzovaných pacientů (klinicky, impedometricky a echokardiograficky).
 • Perkutánní výkony na srdečních tepnách nebo dialyzačním cévním zkratu bez použití jodové kontrastní látky.
 • Volba vhodného typu dialyzačního přístupu, chirurgická redukce průtoku zkratem.
 • Potřeba plánováni umístění kardiostimulátoru/ICD ve vztahu k založení hemodialyzačního a-ve zkratu.
 • Dřívější indikace ultrafiltrace/hemodialýzy u některých pacientů se srdečním selháním, než by odpovídalo hodnotě jejich glomerulární filtrace.
 • Potřeba časné revaskularizace pacientů plánovaných k transplantaci ledviny.
 • Specifika kardiochirurgické léčby (aortokoronární bypassy na bijícím srdci, správný výběr chlopenní náhrady, výkony na perikardu).
 • Paliativní péče v kardionefrologii.

Kontakty:

Klinika nefrologie

Kardionefrologické vyšetření za hospitalizace, plánování invazivních kardiologických vyšetření: tel.: 224 962 690

Akutní stavy v kardionefrologii, zavádění dočasných i dlouhodobých dialyzačních katetrů: Oddělení akutní medicíny, tel.: 224 962 680

Interní oddělení Strahov

Chronická kardionefrologická péče, paliativní péče, problematika dialyzačních katetrů

tel.: 225 003 242

III. interní klinika

Expertní echokardiografie v kardionefrologii a posouzení hemodynamického dopadu průtoku cévním zkratem: tel.: 224 962 949, Echolaboratoř

II. interní klinika

Kardionefrologická ambulance: tel.: 224966230 (Fakultní poliklinika VFN)

Katetrizační laboratoř: tel.: 224 962 606

II. chirurgická klinika – Klinika kardiovaskulární chirurgie

Chirurgické léčba kardiovaskulárních onemocnění

Výkony na dialyzačních cévních přístupech

tel.: 224 969 490, 224 969 491

Centrum pro cévní přístupy

MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.
Vedoucí Kardionefrologického centra
MUDr. Jan Malík, CSc.
Zástupce vedoucí
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!