Evropské granty

Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží v CKP KDDL VFN

Kód: NF-CZ11-OV-1-009-2015
Stav: Ukončené

Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží v CKP KDDL VFN

Datum zahájení projektu: 14. 1. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2016
Rozpočet projektu: 6 340 718 Kč
Spolufinancování VFN: 1 194 892 Kč
Garant projektu (pracoviště): Klinika dětského a dorostového lékařství
Registrační číslo projektu: NF-CZ11-OV-1-009-2015

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je rozvoj multidisciplinární péče, poskytované dětem s perinatální zátěží po propuštění ze specializovaných perinatologických center v následujících čtyřech oblastech:  psychologie – psychiatrie, auxologie, pneumologie a rehabilitace.

V realizační fázi projektu bude 50 původně těžce nedonošených dětí ve věku 0 – 8 let vyšetřeno v jednotlivých odborných oblastech projektu, výsledkem bude komplexní vyšetření funkcí, které souvisí s perinatální zátěží a návrh terapie, režimových a dalších opatření.

Komplexní vyšetření umožní zachytit odchylky vývoje tak, aby terapeutická opatření minimalizovala jejich patologické projevy a následný dopad do vývoje a tím do celoživotního zdraví. Smyslem projektu je minimalizace rizik a zajištění optimálního vývoje dítěte s perinatální zátěží.

Projekt přispěje k prevenci následků onemocnění prostřednictvím zvýšení kvality diagnostické a terapeutické péče o nedonošené děti nejen v Centru komplexní péče VFN, ale i v rámci celé ČR.

Aktuální informace o stavu realizace projektu:

Podpořeno grantem z Norska

Projekt není realizován v partnerství s donorským státem.

Informace o finančním mechanismu: www.norwaygrants.com

Informace o programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi

Informace zprostředkovatele programu (MF ČR): http://www.eeagrants.cz/

Kontaktní údaje konečného příjemce:

https://www.vfn.cz/komunikace-s-vfn/kontakt/
https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/klinika-detskeho-a-dorostoveho-lekarstvi/


New methods in the follow up care of newborn at risk in Centre of complex care for children with perinatal burdeon in General University Hospital

Project Start Date: 14. 1. 2015
Date of Project Implementation Completion: 30. 4. 2016
Budget: 6 340 718 CZK
GUH Co-financing: 1 194 892 CZK
Project investigator: Clinic of Pediatrics and Adolescent Medicine
Project Registration No: NF-CZ11-OV-1-009-2015

A brief synopsis of the project:

The main task of this project is to develop multidisciplinary care of ex-preterm children and children with perinatal burden after their discharge from the neonatal intensive care unit. The specialised network of individual specialities will cover following domains: psychology, psychiatry, pneumology and physioterapy.

During implementation of this project 50 preterm children will be investigated between first month of life and eight years. The newly developed tests , methods, techniques and the most recent technology and medical equipment will be used by experienced medical staff in a view to identify risk factors and subsequently to reduce the morbidity of this extremely vulnerable group of patients.

The results of this project will serve as a foundation for developing new diagnostic and therapeutic guidelines applicable in other units (centres) in the Czech Republic.

Recent information on the project:

Supported by a grant from Norway

Project is not implemented in partnership with donor states.

Information about the EEA and Norway Grants: www.norwaygrants.com

Information about the CZ11 Programme „Public Health Initiatives“: http://www.eeagrants.cz/en/programmes/norway-grants-2009-2014/cz11-public-health

Information of the Programme Operator (Ministry of Finance of the Czech Republic): http://www.eeagrants.cz/en/

Contact Details of the Final Beneficiary:

https://www.vfn.cz/komunikace-s-vfn/kontakt/
https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/klinika-detskeho-a-dorostoveho-lekarstvi/


Závěrečná tisková konference


Napsali o nás


Tisková zpráva MF ČR – NKM k Norským fondům

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!