Radiodiagnostická klinika

Informace k MR pro lékaře

Informace pro indikující lékaře
Indikující lékař je povinen řádně vyplněnou žádanku opatřenou razítkem a podpisem lékaře doručit na oddělení magnetické rezonance. Doručení žádanky je možné buď vnitřní poštou VFN, nebo ji doručí pacient nebo jeho zástupce v době otevírací doby sekretariátu MR, tj. od 8 do 15 hodin v pracovní dny. Pro urychlení objednání lze oboustranně oskenovanou žádanku zaslat na e-mail magnetické rezonance a originál žádanky doručit na magnetickou rezonanci výše uvedenými způsoby.
V případě pacientů vyšetřovaných ambulantně je nutné na žádanku uvést korespondenční adresu pacienta a případný telefonní kontakt. Na uvedenou adresu bude pacientovi zaslána pozvánka na magnetickou rezonanci spolu s poučením pacienta o přípravě před vyšetřením a dále informovaný souhlas, který si pacient před vyšetřením přečte.
V případě pacientů vyšetřovaných v době hospitalizace je nutné na žádanku uvést linku lůžkového oddělení, kam bude sdělen termín vyšetření a dále předběžná doba hospitalizace.

Upozornění: termín magnetické rezonance není možné objednat ani rezervovat telefonicky, termín vyšetření je pacientům přidělován výhradně na základě písemné žádanky. Z požadavku indikující lékaře se stanoví čas vyšetření, který se liší podle indikace, stanoví se MR přístroj, na který bude pacient umístěn.

Vyšetření neklidných pacientů nebo pacientů s klaustrofobií
Pacienti, kteří nejsou schopni ležet cca 25 minut v klidu nebo trpí klaustrofobií, mohou být vyšetření v analgosedaci nebo celkové anestézii. Tato vyšetření se provádí za přítomnosti anesteziologa vždy v úterý dopoledne. Požadavek na analgosedaci či anestezii je nutno vyznačit na žádanku. Indikující lékař je povinen zajistit předoperační vyšetření a jeho výsledky doručit na MR nejpozději v den a hodinu objednání pacienta na vyšetření a dále zajistit doležení pacienta po vyšetření na lůžkovém oddělení.
Při požadavku na vyšetření prováděné za přítomnosti anesteziologa je nutno toto vyšetření domluvit osobně nebo telefonicky se sekretariátem MR na lince 5 468 v pracovní dny mezi 8 a 15 hodinou. Skutečnost, že bude pacient vyšetřován pod dohledem anesteziologa, je nutné zapsat na žádanku.
V celkové anestezii není možné provádět některá MR vyšetření z důvodu nemožnosti spolupráce pacienta, nestandardní vyšetřovací polohy nebo přípravy pacienta na vyšetření. Vyšetření, která není možné provést v celkové anestezii: MR prsů, MR srdce, MR orgánů dutiny břišní včetně MR enterografie.
Vyšetření infekčního pacienta
Pokud žádáte vyšetření infekčního pacienta, je nutné na žádanku uvést druh infekce, například “MRSA”. V souladu s předpisem PP–VFN–018 bude stanoven termín a čas MR vyšetření, pravděpodobně ve večerních hodinách.
Obrazová dokumentace
Veškerá obrazová dokumentace je v elektronické podobě a je spravována v systému PACS VFN. Snímky pacienta z konkrétního vyšetření je možné zdarma zaslat na jiné pracoviště připojené do systému ePACS. Požadavek na zaslání snímků je možné sdělit na sekretariát MR (linka 9 570) nebo na vyšetřovny MR (linka 5 461, 5 136).
Obrazovou dokumentaci lze pacientovi vypálit na CD nosič. Poskytnutí kopie obrazové dokumentace touto cestou podléhá poplatku dle aktuálního ceníku VFN.
Lékařská zpráva
Popis vyšetření se v tištěné podobě odesílá na adresu příslušného indikujícího lékaře uvedené na razítku na žádance, v rámci indikací VFN je popis v nemocničním informačním systému. Výsledek vyšetření nelze, vzhledem k nemožnosti ověření totožnosti, sdělit telefonicky žádajícímu lékaři, vyšetřovanému ani jeho rodině.
Rutinně vyšetřované oblasti na magnetické rezonanci
Mozek: (orbity, hypofýza, mostomozečkový kout, MR angiografie intrakraniálních tepen, MR angiografie mozku venózní)
Krk: měkké tkáně krku, MR karotid
Páteř: C+Th páteř nebo Th+LS páteř, sacroiliakální skloubení
Břicho a retroperitoneum: MR vyšetření jater, sleziny, slinivky, ledvin a nadledvin, MR cholangiopankreatografie (MRCP), MR enterografie
Pánev: MR malé pánve a pánevního dna, vyšetření dělohy, prostaty, vyšetření penisu
MR srdce
MR prsů
MR kloubů: jeden kolenní kloub, oba kyčelní klouby, jeden hlezenní kloub, temporomandibulární skloubení, jeden ramenní kloub.
Při požadavku na jiná, než výše uvedená vyšetření, je nutno toto vyšetření domluvit telefonicky/osobně s radiologem.
Objednání statimových vyšetření
Statimová vyšetření je možné domluvit se službu konajícím radiologem na lince 5 461 nebo na pohotovostním mobilním telefonu: +420 727 984 276. O skutečnosti, že se jedná o statimové vyšetření, rozhoduje službu konající radiolog. V případě uznání požadavku na statimové vyšetření je indikující lékař povinen řádně vyplnit žádanku na magnetickou rezonanci a doručit ji nejpozději spolu s pacientem na vyšetření v dohodnutý termín a čas.
Upozornění: statimová vyšetření indikující lékař domlouvá se službukonajícím radiologem, nestačí pouze zaslat žádanku.
Objednání pacienta s MR kompatibilním kardiostimulátorem nebo defibrilátorem
Aby bylo možné vyšetřit pacienta s MR kompatibilním kardiostimulátorem nebo defibrilátorem, musí být splněny tyto podmínky:
⦁ Indikující lékař musí písemně potvrdit MR kompatibilitu kardiostimulátoru nebo defibrilátoru včetně implantovaných elektrod (formulář F-RADIO-28) a jeho přepnutí do MR kompatibilního módu. Potvrzení nesmí být starší 24 hodin.
⦁ Pacientovi musí být před vyšetřením kardiostimulátor přepnut do MR kompatibilního modu (zajišťuje indikující lékař ve spolupráci s oddělením, kde byl kardiostimulátor / defibrilátor implantován).
⦁ Při vyšetření musí být přítomen kardiolog VFN.
⦁ Musí být na MR oddělení dodána dokumentace o kardiostimulátoru / defibrilátoru, kde jsou uvedeny údaje o povolených parametrech MR vyšetření: magnetická indukce (1,5T / 3T), případné izocentrické vyloučení, maximální hodnoty SAR, maximální délka vyšetření atd., aby se předešlo případnému poškození kardiostimulátoru / defibrilátoru.
⦁ Poloha pacienta musí být vždy v leže na zádech a hlavou směřující do magnetu. Z tohoto důvodu některá vyšetření i s MR kompatibilními kardiostimulátory / defibrilátory nelze provést. Jedná se o taková vyšetření, která se provádějí v leže na břiše (například vyšetření prsů) nebo je pacient polohován hlavou z magnetu (například MRA pánve a dolních končetin).
Pokud potřebujete objednat pacienta s MR kompatibilním kardiostimulátorem nebo defibrilátorem, prosím konzultujte tento požadavek lince 9 570.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!