Radiodiagnostická klinika

Informace k MR pro lékaře

Vyšetřujeme pacienty ze všech pracovišť (včetně zdravotnických zařízení mimo VFN) a všech zdravotních pojišťoven.

Objednávání

Oddělení magnetické rezonance na centrálním pracovišti (MR centrál)

 • Hlavní areál VFN (U Nemocnice 499/2, Praha 2),
  budova A8 (budova I. chirurgické kliniky), druhý suterén
 • Telefonicky: 22496 2899 (8:00 – 14:00)
 • E-mailem: mr@vfn.cz (sken žádanky a telefon na pacienta)
 • Osobně (8:00 – 14:00)

Oddělení magnetické rezonance na Neurologické klinice

 • Budova Neurologické kliniky VFN (Kateřinská 30, Praha 2)
 • Preferenčně e-mailem: magneticka.rezonance@vfn.cz (sken žádanky a kontaktní údaje na pacienta včetně e-mailu)
 • Osobně (8:00 – 11:45 a 13:00 – 15:00)
 • Zasláním žádanky poštou na adresu pracoviště (Kateřinská 30, Praha 2)
Žádanka

Vyšetření provádíme na základě řádně vyplněné žádanky, vzor žádanky naleznete zde. Akceptujeme žádanky ze všech pracovišť (i mimo VFN).

Nezapomeňte vyplnit identifikační a kontaktní údaje pacienta a odesílajícího lékaře a pracoviště a potvrdit nepřítomnost kontraindikací MR vyšetření. Akceptujeme žádanky na MR ze všech pracovišť.

Vyšetření pacientů v analgosedaci nebo celkové anestezii (Odd. MR na Neurologické klinice, tel. 22496 9570)

Pacienti, kteří nejsou schopni ležet po dobu vyšetření (15-30 min) v klidu nebo trpí klaustrofobií, mohou být vyšetření v analgosedaci nebo celkové anestézii. Tato vyšetření se provádí za přítomnosti anesteziologa vždy v úterý dopoledne.

Indikující lékař je povinen zajistit předoperační vyšetření a jeho výsledky doručit na MR nejpozději v den a hodinu objednání pacienta. Dále indikující lékař zajišťuje na den vyšetření hospitalizaci pacienta v rámci VFN a převoz pacienta po vyšetření na lůžkové oddělení k observaci po anesteziologickém výkonu. (Tento postup v koncensu s klinikou anestezie a resuscitace).

Požadavek na prováděné vyšetření za přítomnosti anesteziologa je nutno domluvit na sekretariátu magnetické rezonance telefonicky (tel. 22496 9570 mezi 8. a 15. hodinou) a dále je nutno tuto skutečnost vyznačit na žádanku, kterou je nutné zaslat vnitřní poštou na MR oddělení v budově neurologické kliniky.

V celkové anestezii není možné provádět některá MR vyšetření z důvodu nemožnosti spolupráce pacienta, nestandardní vyšetřovací polohy nebo přípravy pacienta na vyšetření (poraďte se s lékařem MR oddělení, která vyšetření lze provádět).

Vyšetření infekčního pacienta (Odd. MR na Neurologické klinice, tel. 22496 5461)

Pokud žádáte vyšetření infekčního pacienta, je nutné na žádanku uvést druh infekce, například “MRSA”. V souladu s předpisem PP–VFN–018 bude stanoven termín a čas MR vyšetření, pravděpodobně ve večerních hodinách.

Obrazová dokumentace

Veškerá obrazová dokumentace je v elektronické podobě a je spravována v systému PACS VFN. Snímky pacienta z konkrétního vyšetření je možné zdarma zaslat na jiné pracoviště připojené do systému ePACS.

Požadavek na zaslání snímků z:

 • Oddělení magnetické rezonance na centrálním pracovišti (MR centrál): mr@vfn.cz
 • Oddělení magnetické rezonance na Neurologické klinice: magneticka.rezonance@vfn.cz nebo tel. 22496 9570

Obrazovou dokumentaci lze vypálit na CD nosič, pacient si musí přijít osobně, nebo jeho zástupce s plnou mocí.

Poskytnutí kopie obrazové dokumentace touto cestou na žádost pacienta podléhá poplatku dle aktuálního ceníku VFN. Pokud o obrazovou dokumentaci na žádance požádá lékař, je poskytnuta zdarma.

Lékařská zpráva

Popis vyšetření se v tištěné podobě odesílá na adresu příslušného indikujícího lékaře uvedené na žádance, popis je dále uložen v nemocničním informačním systému VFN.

Výsledek vyšetření nelze, vzhledem k nemožnosti ověření totožnosti z důvodu GDPR, sdělit telefonicky žádajícímu lékaři, pacientovi ani jeho rodině.

Rutinně vyšetřované oblasti na magnetické rezonanci

Hlava: mozek, očnice, hypofýza, mostomozečkový kout, intrakraniální tepny a žíly, měkké tkáně hlavy
Krk: měkké tkáně krku, příštítná tělíska, karotidy
Páteř: C, Th, LS páteř, sacroiliakální skloubení
Břicho: játra, slezina, slinivka, ledviny, nadledviny, MR cholangiopankreatografie (MRCP), MR enterografie
Pánev: děloha, ovaria, dno pánevní, prostata, penis, rektum, močový měchýř
Srdce
Prsa
Klouby: Kolenní kloub, hlezenní kloub, ramenní kloub, zápěstí, loket (z důvodu limitů úhrady zdravotní pojišťovnou lze vyšetřit za den pouze jeden kloub), kyčelní klouby, temporomandibulární skloubení.

Statimová vyšetření – pohotovostní služba (Odd. MR na Neurologické klinice)
 • pohotovostní mobil: 727 984 276
 • vyšetřovny: 22496 5461 (od 7:00 do 18:00 hodin)

Statimová vyšetření je možné domluvit se službu konajícím radiologem na tel. 22496 5461 nebo pohotovostním mobilním telefonu +420 727 984 276. O skutečnosti, že se jedná o statimové vyšetření, rozhoduje službu konající radiolog.

Objednání pacienta s MR kompatibilním kardiostimulátorem nebo defibrilátorem (Odd. MR na Neurologické klinice, tel. 22496 5461)

Provádíme pouze u pacientů, kterým bylo zařízení implantováno ve VFN.

Aby bylo možné vyšetřit pacienta s MR kompatibilním kardiostimulátorem nebo defibrilátorem, musí být splněny tyto podmínky:

 • Indikující lékař musí písemně potvrdit MR kompatibilitu kardiostimulátoru nebo defibrilátoru včetně implantovaných elektrod (formulář F-RADIO-28) a jeho přepnutí do MR kompatibilního módu. Potvrzení nesmí být starší 24 hodin.
 • Pacientovi musí být před vyšetřením kardiostimulátor přepnut do MR kompatibilního modu (zajišťuje indikující lékař ve spolupráci s oddělením, kde byl kardiostimulátor / defibrilátor implantován). Kardiolog zhodnotí, zda je nutná přítomnost kardiologa při MR vyšetření.
 • Musí být na MR oddělení dodána dokumentace o kardiostimulátoru / defibrilátoru, kde jsou uvedeny údaje o povolených parametrech MR vyšetření: magnetická indukce (1,5T / 3T), případné izocentrické vyloučení, maximální hodnoty SAR, maximální délka vyšetření atd., aby se předešlo případnému poškození kardiostimulátoru / defibrilátoru.
 • Poloha pacienta musí být vždy v leže na zádech a hlavou směřující do magnetu, pokud není výslovně povolená jiná poloha v dokumentaci ke kardiostimulátoru / defibrilátoru. Z tohoto důvodu některá vyšetření i s MR kompatibilními kardiostimulátory / defibrilátory nelze rutinně  provést. Jedná se o taková vyšetření, která se provádějí v leže na břiše (například vyšetření prsů) nebo je pacient polohován hlavou z magnetu (například MRA pánve a dolních končetin).

Pokud potřebujete objednat pacienta s MR kompatibilním kardiostimulátorem nebo defibrilátorem, prosím konzultujte tento požadavek na tel. 22496 9570.

Ke stažení:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!