Evropské granty

Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou

Kód: NF-CZ11-OV-2-023-2015
Stav: Ukončené

Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou

Datum zahájení projektu: 14. 1. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2016
Rozpočet projektu: 10 057 304 Kč
Spolufinancování VFN: 2 011 461 Kč
Garant projektu (pracoviště): Psychiatrická klinika
Registrační číslo projektu: NF-CZ11-OV-2-023-2015

Stručný obsah projektu:

Cílem předkládaného projektu je v souladu s prioritami programu CZ11 zajištění komplexnosti resocializace, usnadňující pacientům návrat jak zpět do rodiny, tak do společnosti. Jedná se především o rozšíření spektra aktivit nemocných a vytvoření prostor pro tyto aktivity, o stálou nabídku otevřených edukačních programů, vznik nových míst pro setkávání lidí s podobnými problémy, sloužící k integraci v chráněném prostředí, která jsou zároveň vhodným terénem pro edukační programy v neformálním pojetí, a nezbytné zvýšení kompetencí personálu pečujícího o duševně nemocné.

Uvedených cílů bude dosaženo prostřednictvím:

 • úprav a vybavení stávajících prostor rehabilitace;
 • vybudování terapeutické zahrady;
 • zřízení bezpečného bezbariérového přístupu;
 • úpravy přístupové cesty k terapeutické zahradě;
 • přizpůsobení a vybavení venkovních prostor pro psychoedukaci a integraci duševně nemocných;
 • vzdělávání odborného personálu;
 • integračních aktivit (integrační centrum a chráněná dílna).

Hlavní podstatou projektu je zejména zlepšení současného stavu v oblasti poskytování psychiatrické péče. Díky realizaci projektu bude implementován nový systém ucelené rehabilitace duševně nemocných pacientů.

Aktuální informace o stavu realizace projektu:

Výstupy projektu k 30. 6. 2016:

 1. Rekonstrukce oddělení rehabilitace Psychiatrické kliniky, včetně pořízení nového vybavení pracoviště;
 2. Vybudování Terapeutické zahrady pro klienty Psychiatrické kliniky VFN;
 3. Zřízení bezpečného bezbariérového přístupu pro pěší;
 4. Úprava Přístupové cesty k Terapeutické zahradě;
 5. Vytvoření a vybavení nových venkovních prostor pro psychoedukaci a integraci duševně nemocných;
 6. Odborné vzdělávání zaměstnanců: podpořeno 117 osob;
 7. Podporované zaměstnání duševně nemocných: zaměstnáno celkem 10 osob;
 8. Integrační centrum a pracovní rehabilitace (mimo podporované zaměstnání): podpořeno celkem 254 klientů;
 9. Podpora pacientů v rámci nově vytvořeného systému ucelené rehabilitace: 787 osob;

Podpořeno grantem z Norska

Projekt není realizován v partnerství s donorským státem.

Informace o finančním mechanismu: www.norwaygrants.com

Informace o programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi

Informace zprostředkovatele programu (MF ČR): http://www.eeagrants.cz/

Kontaktní údaje konečného příjemce:


Complex and integrative rehabilitative center of GUH for individuals with mental disorders

Project Start date: 14. 1. 2015
Date of Project Implementation Completion: 30. 6. 2016
Budget: 10 057 304 CZK
GUH Co-financing: 2 011 461 CZK
Project Investigator: Department of Psychiatry
Project Registration No.: NF-CZ11-OV-2-023-2015

A brief synopsis of the project:

In compliance with the CZ 11 Programme priorities, the main task of this project is to ensure the complexity of social rehabilitation of the patients, aiding them to reintegrate back to both the society and their families. Primarily, the project is designed to extend the range of activities for patients, to create space for these and to contribute to the range of open learning programmes.

Furthermore, the project helps to create new integration meeting places for similarly challenged people in a protected environment. Also, it provides suitable grounds for implementation of casual educational programmes.

Last but not least, the project leads to the essential increase of competencies of staff working with patients with mental disorders.

We will achieve these objectives through:

 • utilisation of the equipment and modifications of existing rehabilitation facilities;
 • building a therapeutic garden;
 • building a safe wheelchair access;
 • the construction of access path to the therapeutic garden;
 • adaptation of the outdoor space for psychoeducation and integration for patients with mental illnesses;
 • training and education of the professional staff;
 • integration activities (clients working in the Integration Center and private workshop).

The main objective of the project is to improve the current state of the psychiatric facility. As a result of its realisation, a new system of comprehensive rehabilitation of patients  with mental disorders will be implemented.

Actual information of the project realisation:

Project results 30/06/2016:

 1. Reconstruction of existing rehabilitation facilities and purchase of new equipment;
 2. Building a therapeutic garden;
 3. Building a safe wheelchair access;
 4. The adjustment of access path to the therapeutic garden;
 5. Development and adjustment of the outdoor space for psychoeducation and integration for patients with mental disorders;
 6. Training and education of the professional staff: 117 persons;
 7. Private workshop: 10 persons;
 8. Integration activities: 254 persons;
 9. A new system of complex rehabilitation of patients with mental disorders: 787 persons;

Supported by a grant from Norway

Project is not implemented in partnership with donor states.

Information about the EEA and Norway Grants: www.norwaygrants.com

Information about the CZ11 Programme „Public Health Initiatives“: http://www.eeagrants.cz/en/programmes/norway-grants-2009-2014/cz11-public-health

Information of the Programme Operator (Ministry of Finance of the Czech Republic): http://www.eeagrants.cz/en/

Contact Details of the Final Beneficiary:


Fotodokumentace – Photodocumentation


Závěrečná tisková konference


Napsali o nás


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!