Evropské granty

Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze

Kód: CZ.2.17/1.1.00/32033
Stav: Ukončené

Název projektu: Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2010
Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2012
Rozpočet: 2 677 945,10 Kč
Garant projektu (pracoviště): Úsek ošetřovatelské péče + OVDV

Stručný obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvíjet, rozšiřovat a zlepšovat systém dalšího profesního vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu (dále jen NZP) ve VFN v Praze, tím přispět ke zvýšení jeho adaptability a kvalifikace a současně posílit pozici VFN jako učící se organizace v systému profesního vzdělávání ve zdravotnictví.

Projekt byl koncipován s ohledem na dosavadní zkušenosti se vzděláváním cílové skupiny, na mapování potřeb pracovišť a na základě výsledků dotazníkového šetření mezi zaměstnanci z řad NZP. Zahrnuje nové nebo inovační kurzy zaměřené jak na oblast řídících a komunikačních dovedností, tak na odborná témata.

Projekt zahrnuje následující vzdělávací aktivity:

V projektu bude podpořeno celkem 570 osob z řad NZP, z nichž někteří absolvují několik kurzů. Naprostá většina vzdělávacích aktivit bude zajišťována interními lektory z řad odborných pracovníků VFN v Praze. Vzdělávací programy budou vytvořeny přímo na míru pro jednotlivé skupiny NZP v podmínkách naší nemocnice a v průběhu realizace budou aktualizovány s ohledem na zpětnou vazbu účastníků. Výsledkem projektu bude posílení adaptability a kvalifikace NZP ve VFN v Praze, díky tomu dojde i ke zvýšení kvality poskytované péče a ke zlepšení image nelékařských zdravotnických profesí.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!